Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

11. október - Sami nemôžeme urobiť nič

Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. (Ján 15:5).

Predstavte si, že ste ochrnutý a nemôže robiť vôbec nič, iba hovoriť. A predpokladajme, že vám váš silný a spoľahlivý priateľ sľúbil, že bude s vami bývať a robiť všetko, čo budete potrebovať. Ako by ste tohto priateľa chválili, keby vás prišiel navštíviť niekto cudzí? Chválili by ste jeho ochotu a silu tým, že by ste sa postavili z postele a nosili ho na rukách? Nie! Povedali by ste: „Priateľ môj, prosím, zdvihni ma, daj mi za chrbát vankúš, aby som videl môjho hosťa. A založ mi, prosím, okuliare.“ A váš návštevník by podľa vašich požiadaviek videl,  že ste bezmocný a že váš priateľ je silný a láskavý. Vychválili by ste ho tým, že váš návštevník by videl, ako sa váš priateľ o vás láskavo stará.

V ev. Jána 15:5 Ježiš hovorí: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ Takže sme naozaj ako ochrnutí. Bez Krista nie sme schopní urobiť nijaké dobro, ktoré by Krista vyvýšilo. Ako hovorí Pavol v liste Rim. 7:18: „Vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro.“

V ev. Jána 15:5 sa tiež hovorí, že Boh chce, aby sme robili dobro, ktoré Krista vyvýši a to tak, že budeme prinášať ovocie: „Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.“ Ježiš Kristus je  náš silný a spoľahlivý priateľ – (tak, ako povedal: „nazval som vás priateľmi“ - Ján 15:15). On pre nás a cez nás robí to, čo sami pre seba nedokážeme urobiť.

Ako ho teda my môžeme osláviť? Ježiš dáva odpoveď v ev. Jána 15:7: „Ak zostávate vo mne a ak moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám.“ Modlime sa! Prosme Boha, aby pre nás cez  Krista robil to, čo sami pre seba nedokážeme urobiť – niesť ovocie. Výsledkom je podľa ev. Jána 15:8: „Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia.“

Ako je teda Boh oslávený modlitbou? Modlitba je otvorené vyznanie, že bez Krista nemôžeme urobiť nič. A modlitba znamená odvrátiť sa od sebestačnosti k  Bohu v dôvere, že nám poskytne pomoc, ktorú potrebujeme.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345