Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

9. október - Božie múdre milosrdenstvo

My však hlásame Krista ukrižovaného – pre Židov síce pohoršenie a pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov, ako aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. (1.Kor.1:23-24).

Hroznú správu, že patríme na odsúdenie nášho Tvorcu a že je k tomu viazaný svojím vlastným spravodlivým charakterom, aby si zachoval hodnotu svojej slávy vyliatím večného hnevu na náš hriech, prekrýva úžasná správa evanjelia. Túto pravdu sa nikto sám od seba nedozvie a nenaučí. Pravdu evanjelia musíme hovoriť blížnym, kázať v cirkvi a hlásať prostredníctvom misionárov a komunikačných médií.

Dobrá správa je, že sám Boh nariadil spôsob, akým uspokojiť požiadavky jeho spravodlivosti bez toho, aby odsúdil celú ľudskú rasu. Peklo je jeden spôsob, ako vyrovnať účty s hriešnikmi a dodržať spravodlivosť. No existuje aj iný spôsob. Boh zabezpečil aj inú cestu. Je to evanjelium.

Božia múdrosť určila spôsob, ako nás môže Božia láska oslobodiť od Božieho hnevu bez zrušenia  Božej spravodlivosti. Je to evanjelium. Zopakujem to ešte raz: Božia múdrosť určila spôsob, ako nás môže Božia láska oslobodiť od Božieho hnevu bez zrušenia Božej spravodlivosti.

A aká je tá múdrosť? Smrť Božieho Syna za hriešnikov! „Hlásame Krista ukrižovaného… Božiu moc a Božiu múdrosť.“ (1.Kor.1:23-24). Kristova smrť je Božia múdrosť, ktorou Božia láska zachraňuje hriešnikov od Božieho hnevu, pričom dodržiava a preukazuje Božiu spravodlivosť v Kristovi.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345