Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

8. október - Božia radosť je naše dobro

Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro a vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili. Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojím srdcom a celou svojou dušou. (Jer. 32:40-41).

Božia snaha prijímať od nás chválu a naša snaha o potešenie v ňom majú rovnaký cieľ. Božia túžba byť oslávený a naša túžba byť v ňom uspokojený dosahujú svoj cieľ v našej radosti v Bohu, ktorá prekypuje chválou. Pre Boha je chvála príjemnou ozvenou jeho vlastnej jedinečnosti v srdciach jeho ľudu.

Pre nás je chvála vrcholom uspokojenia, ktoré vychádza z toho, že máme spoločenstvo s Bohom.

Ohromujúci dôsledok tohto objavu je, že všetka energia, ktorá vedie Božie srdce k hľadaniu jeho vlastnej slávy, ho takisto vedie k uspokojeniu sŕdc tých, ktorí v ňom hľadajú svoju radosť.

Dobrou správou Biblie je, že Boh  rád uspokojuje srdcia tých, ktorí v neho dúfajú. To, čo nás robí šťastnými je to, z čoho sa Boh celým srdcom a celou dušou teší. Toto sú úžasné slová: „Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojím srdcom a celou svojou dušou“ (Jer. 32:41).

Celým svojím srdcom a celou svojou dušou sa k nám Boh pripája v snahe o našu radosť, pretože naplnenie našej radosti v ňom prispieva k sláve jeho vlastnej nekonečnej hodnoty.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345