Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

7. október - My čakáme, On pracuje

Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, žeby iný boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. (Iz. 64:3).

Iba pár skutočností mi prinieslo väčšiu radosť ako pravda, že Boh rád prejavuje svoju božskú dobrotu tým, že pracuje pre mňa a že táto jeho práca ma vždy predbieha a zo všetkých strán obklopuje čokoľvek, čo robím pre neho ja.

Spočiatku to môže vyznievať opovážlivo a znevažujúco, keď hovoríme, že On pracuje pre nás. No je to len kvôli tomu, že staviam seba do pozície zamestnávateľa a Boha do pozície toho, kto potrebuje prácu. Keď Biblia hovorí o Božej práci pre nás, je za tým ukrytý celkom iný obsah. Izaiáš toto vôbec nemá na mysli, keď hovorí, že Boh „urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa“ (Iz. 64:3). Správny význam toho, že Boh pre mňa pracuje, je ten, že som zbankrotoval, som na mizine a potrebujem, aby ma z toho niekto vykúpil. Som slabý a potrebujem niekoho silného. Som v nebezpečenstve a potrebujem ochrancu. Som nerozumný a potrebujem niekoho múdreho. Som stratený a potrebujem záchrancu.

To, že Boh pre mňa pracuje znamená, že ja túto prácu robiť nedokážem. Som celkom odkázaný na jeho pomoc. A toto oslavuje Boha, nie mňa. Sláva patrí Darcovi. Chválu prijíma Ten, čo je všemocný. Počúvajme, čo Biblia hovorí o Božej práci pre nás a osloboďme sa niesť svoje bremeno sami. Dovoľme mu, aby túto prácu robil On.

 1. „Ani oko nevidelo, žeby iný boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa“ (Iz. 64:3).
 2. Boh si „nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dych a všetko“ (Skut. 17:25).
 3. „Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých“ (Marek 10:45).
 4. „Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní“ (2. Kron. 16:9).
 5. „Ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe… Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu“ (Žalm 50:12, 15).
 6. „Ja som až do vašej staroby ten istý… ja vás budem nosiť. Ja som konal, ja vás budem niesť, ja vás budem nosiť a vyslobodím“ (Iz. 46:4).
 7. „Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou“ (1.Kor. 15:10).
 8. „Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú“ (Žalm 127:1).
 9. „Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista“ (1.Petra 4:11).
 10. „Pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte“ (Filip. 2:12-13).
 11. „Ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dáva vzrast“ (1.Kor. 3:6).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345