Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

6. október - Šťastný, požehnaný Boh

„...podľa evanjelia slávy požehnaného Boha, ktoré mi bolo zverené.“ (1.Tim. 1:11)

Úžasnou súčasťou Božej slávy je jeho šťastie.

(Poznámka k prekladu: Podľa niektorých komentárov „požehnaný Boh“ znamená „šťastný Boh“.

https://www.citieschurch.com/sermons/the-glory-of-the-happy-god)

Apoštol Pavol si nedokázal predstaviť, že Bohu by mohla byť odopretá nekonečná radosť a aj napriek tomu by bol stále všemohúci. Byť nekonečne slávny by znamenalo byť nekonečne šťastný. Pavol použil vyjadrenie „podľa evanjelia slávy požehnaného (teda šťastného) Boha“, pretože pre Boha je slávne byť takým šťastným, akým je – nekonečne šťastným. Božia sláva z veľkej časti pozostáva zo skutočnosti, že je šťastný do takej miery, ktorá presahuje aj našu najodvážnejšiu predstavivosť. Toto je evanjelium: „evanjelium slávy požehnaného, šťastného Boha.“ To je citát z Biblie! Je to dobrá správa, že Boh je nádherne šťastný.

Nikto by nechcel tráviť večnosť s nešťastným Bohom. Keby Boh nebol šťastný, potom ani cieľ evanjelia by nebol šťastný, čo by znamenalo, že sa vôbec nejedná o evanjelium. No v skutočnosti nás Ježiš pozýva, aby sme trávili večnosť so šťastným Bohom, keď hovorí: „Vojdi do radosti svojho pána“ (Mat. 25:23)! Ježiš žil a zomrel preto, aby bola jeho radosť – radosť Boha – v nás a aby bola úplná (Ján 15:11; 17:13). To je dôvod, prečo je evanjelium „evanjeliom slávy požehnaného, šťastného Boha.“ Božie šťastie je v prvom rade šťastím jeho Syna. Keď teda máme účasť na Božom šťastí, máme účasť na radosti, ktorú má Otec vo svojom Synovi.

To je dôvod, prečo nám Ježiš dal spoznať Otca. Na konci svojej známej modlitby v Jánovi 17.kapitole povedal svojmu Otcovi: „Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich“ (Ján 17:26). Dal nám spoznať Boha, aby Božia radosť v jeho Synovi mohla byť aj v nás a stala sa našou radosťou v ňom.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345