Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

1. október - Všetko uspokojujúci objekt

Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce (Žalm 37:4).

Hľadanie radosti  nie je ani voliteľné, ale je prikázané (v Žalmoch): „Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce“ (Žalm 37:4). Žalmista sa snažil robiť toto: „Ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Moja duša má smäd po Bohu, po živom Bohu“ (Žalm 42:2-3). „Moja duša prahne po tebe. Po tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody“ (Žalm 63:2). Protipólom smädu je to, čo hovorí žalmista, že ľudia „sa sýtia hojnosťou tvojho domu, napájaš ich z riavy tvojich slastí“ (Žalm 36:9).

Uvedomujem si, že Božia dobrota, ktorá je motívom nášho uctievania, nie je niečo, čo máme robiť  z nejakej formálnej úcty. Nie. Je to niečo, z čoho sa máme tešiť: „Okúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin“ (Žalm 34:9). Okúste. Okúste! A presvedčte sa. „Akú sladkú chuť má tvoja reč, mojim ústam je sladšia ako med“ (Žalm 119:103).

Ako hovorí C. S. Lewis, Boh v Žalmoch je „všetko uspokojujúci Objekt.“ Jeho ľud ho uctieva kvôli radosti, ktorú v ňom nachádza (Žalm 43:4). On je zdrojom plnej a nekonečnej radosti: „Plnosť radosti (je) v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť“ (Žalm 16:11).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345