Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

30. september - Najoslobodzujúcejší objav

Napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi. (Filip.3:1)

Nikto ma nikdy neučil, že Boh je najviac oslávený vtedy, keď sa v ňom radujeme - že práve radosť v Bohu je to, čím si ho našou chválou ctíme.  Jonathan Edwards to povedal  zrozumiteľne a mocne: Boh je oslávený svojím stvorením najmenej dvoma spôsobmi:

(1) tým, že sa zjavuje... v ich poznaní;

(2) tým, že sa zjavuje v ich  srdciach a oni sa radujú z prejavov, ktorými sa im zjavuje.

Boh sa oslavuje nielen tým, že vidíme jeho stvoriteľskú  slávu, ale aj tým, že sa z nej tešíme.

Keď sa z nej aj radujú tí, čo ju vidia, vtedy je Boh oslávený viac, ako keby ju len videli. Ten, kto potvrdzuje iba vo svojej predstave Božiu slávu, neoslavuje Boha tak veľmi ako ten, kto ju potvrdzuje aj svojím nadšením a svojou radosť z nej.

Toto bol pre mňa ohromujúci objav. Musím sa usilovať o radosť v Bohu, ak ho mám oslavovať ako nadovšetko vzácnu bytosť v celom  vesmíre. Radosť nie je popri uctievaní len možnosťou. Je základnou zložkou uctievania. V skutočnosti radovať sa z Božej slávy je samotnou podstatou uctievania.

Tých, ktorí sa tvária, že chvália Boha, hoci nemajú z toho radosť, nazývame pokrytcami. Ježiš povedal: „Pokrytci, dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal: Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko.“ (Mat.15:7-8). Táto skutočnosť - že úprimná chvála znamená dokonalé potešenie a že najvyšším cieľom človeka je hlboko sa sýtiť týmto potešením na Božiu slávu - bola azda najoslobodzujúcejším objavom, aký som kedy urobil.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345