Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

29. september - Boj s neverou

Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo. (Efez.6:16-17)

  • Keď ma trápi staroba, bojujem proti nevere zasľúbením:

„Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín, ja vás budem nosiť. Ja som konal, ja vás budem niesť, ja vás budem nosiť a vyslobodím.“ (Iz.46:4).

  • Keď mám obavy zo smrti, bojujem proti nevere zasľúbením:

 „...Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, žijeme Pánovi, ak umierame, umierame Pánovi, a tak či žijeme, či umierame, patríme Pánovi. Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvymi, aj nad živými.“ (Rim.14:7-9).

  • Keď sa obávam, že moja viera ochabne, a odpadnem od Boha, bojujem proti nevere zasľúbeniami:

„Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša.“ (Filip.1:6); a „A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral.“ (Hebr.7:25).

Pridajte sa ku mne v tomto boji! Nebojujme s inými ľuďmi, ale s vlastnou neverou. Nevera v Božie zasľúbenia je koreňom strachu, ktorý je zasa koreňom mnohých iných hriechov. Mečom Ducha je Božie slovo, povedal Pavol v liste Efezanom 6:17: “Vezmite si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo.“ Štít, ktorým hasíme satanove ohnivé klamstvá, je viera (verš 16) - viera práve v toto Božie slovo. Vezmime teda štít do ľavej ruky a meč do pravej a bojujme dobrý boj viery. Vezmime si Bibliu - Božie slovo, prosme Ducha Svätého o pomoc, uložme si Božie zasľúbenia do srdca a bojujme dobrý boj – žime s vierou v budúcu milosť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345