Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

28. september - Naše dobro pre jeho slávu

Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí.  (Mat.6:6)

Jednou z častých námietok voči kresťanskému pôžitkárstvu (hedonizmu) je, že stavia záujmy človeka nad Božiu slávu - že stavia moje šťastie nad Božiu svätosť. Kresťanský hedonizmus toto však rozhodne nerobí. My, kresťanskí hedonisti, sa určite snažíme zo všetkých síl sledovať svoje záujmy a svoje šťastie. Súhlasíme s tým, čo napísal mladý Jonathan Edwards: "Prehlasujem, že sa usilujem získať pre seba čo najviac šťastia na druhom svete zo všetkých síl, všemožne a rázne, ba až násilne, tak ako som schopný, alebo to dokážem svojim úsilím, alebo sa viem prinútiť k tomu, aby som ho vynaložil akýmkoľvek spôsobom, ktorý si viem predstaviť."

Z Biblie (aj od Edwardsa!) však vieme, že Božím zámerom je vyvýšiť plnosť svojej slávy tým, že preukazuje svoje milosrdenstvo voči nám hriešnikom, ktorí ho zúfalo potrebujeme. Preto sledovanie nášho záujmu a nášho šťastia, aj keby nás to malo stáť život, nikdy nie je nad Božím záujmom, nad Božím šťastím a Božou slávou, ale vždy v Bohu. Jednou z najvzácnejších právd v Biblii je, že Božím najväčším záujmom je osláviť bohatstvo svojej milosti tým, že hriešnikov urobí šťastnými v ňom. V ňom!

Keď sa pokoríme ako malé deti a nebudeme sa tváriť sebestačne, ale šťastne sa rozbehneme do radujúcej sa Otcovej náruče, sláva jeho milosti sa vyvýši a túžba našej duše sa naplní. Naše záujmy a jeho sláva sa stotožnia.

Keď Ježiš v Matúšovi 6: 6 sľubuje: „...a tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí,“ je to odmena, o ktorú chce, aby sme sa usilovali. Neláka nás na radosť, ktorú by sme nemali mať! Táto odmena - táto radosť - je výsledkom odvrátenia sa od ľudskej chvály, stíšenia sa v našej  komôrke a hľadania Boha.

Preto kresťanskí hedonisti nevyvyšujú svoje šťastie nad Božiu slávu. Svoje šťastie vkladajú do samotného Boha a objavujú v ňom slávnu pravdu, že Boh je v nás najviac oslávený vtedy, keď sme v ňom najviac uspokojení.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345