Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

27. september - Oslobodzujúca moc Božích sľubov

Budem kráčať v slobode, lebo som hľadal tvoje nariadenia. (Žalm 119:45, preklad J.Piper)

Základným prvkom radosti je sloboda. Nikto z nás by nebol šťastný, keby nebol slobodný od toho, čo nenávidí, a slobodný robiť to, čo miluje. Kde nájdeme skutočnú slobodu? V Žalme 119:45 sa píše: "Budem kráčať v slobode, lebo som hľadal tvoje prikázania". Je to obraz voľnosti. Božie Slovo nás oslobodzuje od malomyseľnosti. „A Boh dal Šalamúnovi múdrosť a rozumu veľmi mnoho a širokosť srdca čo do vedomostí ako piesku na brehu mora (1. Kráľ. 4:29-ROH). Božie Slovo nás oslobodzuje od spútania. "Vyviedol ma na široké priestranstvo" (Žalm 18:19). Ježiš hovorí: "Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí" (Ján 8:32). Sloboda, ktorú má na mysli, je oslobodenie od otroctva hriechu (Ján 8:34). Je to sloboda žiť svätý život.

Prísľuby Božej milosti poskytujú silu, ktorá z Božích požiadaviek žiť svätý život nás robí slobodnými, nezväzuje nás strachom a neobmedzuje nás. Apoštol Peter takto opísal oslobodzujúcu moc Božích zasľúbení: „...ako máme všetko jeho božskej moci, darovanej k životu a k pobožnosti, pravou známosťou toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou, čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej prírody uniknúc porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti.“ (2.Petra 1:4).

Inými slovami, keď dôverujeme Božím zasľúbeniam, zbavujeme sa pôvodcu skazenosti a hriešnej túžby mocou Božích zasľúbení.

Aké mocné je Božie slovo, ktoré láme moc klamných potešení! A akí ostražití by sme mali byť, aby sme  svoje cesty osvetľovali a svoje srdcia skúmali Božím slovom!

„Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.“ (Žalm 119:105).

„Vo svojom srdci som ukryl tvoju reč, aby som nezhrešil proti tebe.“ (Žalm 119:11).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345