Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

26. september - Život v dôvere v Božiu veľkosť a moc

A aká je nesmierna veľkosť jeho moci pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. (Efez.1:19)

Božia nesmierna veľkosť znamená mať večné, neotrasiteľné útočisko vo večnej Božej sláve bez ohľadu na to, čo sa deje na tejto zemi. A táto dôvera je zdrojom a posilou v poslušnosti voči Božiemu povolaniu. Existuje niečo viac oslobodzujúce, viac posilňujúce ako pravda, že všemohúci Boh je naším útočiskom - každý deň, vo všetkých všedných aj mimoriadnych životných udalostiach?

Keby sme tomu verili, keby sme naozaj dovolili, aby nás táto pravda o Božej nesmiernej veľkosti a moci uchvátila, aký by to bol rozdiel v našom osobnom živote a v našej službe! Akí pokorní a mocní by sme sa stali pre Božie spasiteľné zámery!

Božia všemohúcnosť znamená pre Boží ľud útočisko. Keď naozaj veríme, že naším útočiskom je nesmierna veľkosť všemohúceho Boha, stáva sa to prameňom radosti, slobody a sily, ktorá sa rozlieva v živote oddanej poslušnosti Ježišovi Kristovi.

Pre Boží vykúpený ľud vnímať Božiu nesmiernu veľkosť znamená nachádzať v ňom pokornú úctu, odmenu a útočisko. Pozývam vás, aby ste prijali podmienky jeho zmluvy milosti. Božia  všemohúcnosť bude útechou pre vašu dušu, odplatou pre vašich nepriateľov a útočiskom vášho života - navždy.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345