Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

25. september - Božie Slovo je náš život

„Vezmite si k srdcu všetky tieto slová, ktoré vám dnes dávam na svedectvo a prikazujte svojim synom, aby zachovávali a uskutočňovali všetky slová tohto zákona. Pre vás to nie je prázdna reč, ale to je váš život a týmto slovom budete dlho žiť v krajine, do ktorej sa uberáte, aby ste ju zaujali, keď prejdete cez Jordán.“ (Deut. 32:46-47)

Božie slovo nie je bezvýznamná vec, je  otázkou života a smrti. Ak budeme s Písmom zaobchádzať ako s bezvýznamnou vecou alebo ako s prázdnymi slovami, bude nás to stáť život. Dokonca aj náš fyzický život závisí od Božieho slova, pretože jeho Slovom sme boli stvorení (Žalm 33:6; Žid. 11:3) a "on udržuje vesmír slovom svojej moci" (Žid. 1:3).

Aj náš duchovný život sa začína Božím slovom: „Zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia.“ (Jak. 1:18). „Veď ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom.“ (1.Petra 1:23).

Náš život nielenže začína Božím slovom, ale Božím slovom aj pokračuje: "Nielen chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst" (Mat. 4:4; Deut. 8:3).

Náš fyzický život je stvorený a udržiavaný Božím slovom. Rovnako aj náš duchovný život je oživovaný a udržiavaný Božím slovom. Dalo by sa uviesť veľa príbehov, ktoré svedčia o životodarnej sile Božieho slova!

Biblia pre nás skutočne "nie je prázdnym slovom" - je naším životom! Základom každej radosti je život. Samotná existencia - naše stvorenie a zachovanie pri živote je to najzákladnejšie pre náš život. Za to všetko vďačíme moci Božieho slova. Tou istou mocou Boh hovoril v Písme,  aby mocou svojho Slova stvoril a udržiaval náš duchovný život. Biblia nie je prázdne slovo,  je naším životom - základom a pôvodcom našej radosti!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345