Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

24. september - Ježišova radosť

Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. (Žid.12:2)

Je Ježišov príklad v rozpore so zásadami kresťanskej radosti? Láska je cestou k radosti kresťana a človek by ju mal mať, aby sa nestalo, že bude ospravedlňovať svoju poslušnosť voči Bohu a bude sa pritom trápiť nad výsadou byť predmetom Božej milosti, alebo znevažovať prisľúbenú odmenu.

V liste Židom 12:2 sa jasne hovorí, že Ježiš neodporoval tejto zásade. Najväčšia obeť lásky, aká sa kedy stala, bola možná preto, lebo Ježiš túžil po najväčšej možnej radosti, a to radosti z vyvýšenia po Božej pravici v zhromaždení vykúpeného ľudu: "Pre radosť, ktorá ho čakala, pretrpel kríž!" Týmto výrokom chce pisateľ listu Židom uviesť Ježiša ako  príklad tých, ktorí tak túžia po radosti, ktorú im Boh ponúka, a sú si ňou takí istí, že odmietajú "pominuteľné radosti hriechu" (Židom 11:25) a volia si radšej utrpenie, aby boli poslušní Božej vôli.

Je preto biblické tvrdiť, že to, čo Krista povzbudzovalo v utrpení v temných hodinách na Golgote, bola nádej na radosť po skončení utrpenia na kríži. To neznehodnocuje skutok a veľkosť jeho lásky k nám, pretože radosť, ktorú očakával, bola radosť z toho, že svojím utrpením privedie mnohých vykúpených do svojej slávy (Židom 2:10).

Jeho radosť spočíva v našom vykúpení, ktorá sa premieňa na Božiu slávu. My sa delíme o radosť s Ježišom a Boh sa tým oslavuje.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345