Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

22. september - Opusťme majetok aj priateľov

Rozpamätajte sa na tie prvé dni, v ktorých ste boli osvietení a prekonali ste veľký boj v utrpeniach. Boli ste vystavení verejnému hanobeniu a sužovaniu, inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok. Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. (Žid.10:32-35)

Kresťania spomenutí v liste Židom 10:32-35 si zaslúžia právo učiť nás o láske, ktorá niečo stojí. V prvých dňoch svojho obrátenia boli niektorí z nich pre svoju vieru uväznení. Iní boli postavení pred ťažkú voľbu: Máme sa utiahnuť do podzemia a zostať v "bezpečí", alebo máme navštíviť svojich bratov a sestry vo väzení a riskovať svoje životy a majetok? Vybrali si cestu lásky. Ich odmenou na tejto ceste bolo verejné hanobenie, súženie a strata majetku.

" Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok."

Boli však porazení? Nie. Stratili majetok a získali radosť! S radosťou prijali stratu.

V istom zmysle zapreli sami seba. Stálo ich to veľa. Z iného pohľadu však získali. Vybrali si cestu radosti. Títo kresťania boli motivovaní pre službu väzňom rovnako, ako boli Macedónci motivovaní pre pomoc chudobným: „Chceme, bratia, aby ste vedeli o Božej milosti, ktorej sa dostalo cirkvám v Macedónsku. Tak sa osvedčili v mnohom súžení, že z ich nesmiernej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. (2. Kor.8:1-9). Ich radosť prameniaca z lásky k Bohu sa prelievala do lásky k druhým. Pozreli sa na svoj vlastný život a povedali: „Veď  tvoja milosť je lepšia ako život, moje pery ťa budú velebiť.“ (Žalm 63:3).

Pozreli sa na svoj majetok a povedali: „Máme majetok v nebi, ktorý je lepší a trvalejší, ako čokoľvek z toho, čo máme teraz.“ (Židom 10:34). Možno sa pri tom  pozreli jeden na druhého a povedali si - možno aj zaspievali - niečo ako veľký hymnus Martina Luthera:

Opusťme majetok aj priateľov,

aj tento smrteľný život.

Telo môžu zabiť,

Božia pravda však stále zostáva

a Jeho kráľovstvo je večné.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345