Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

21. september - Zbrane proti ustarostenosti

Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. (Filip.4:6)

Jednou z vecí, za ktoré sme vďační, keď predkladáme pred Boha naše prosby, sú jeho zasľúbenia. Sú ako munícia v kanóne, ktorá rozmetá neveru, ktorá produkuje ustarostenosť.

Takto  bojujem ja:

  • Keď mám obavy, že moja služba je zbytočná a neužitočná, bojujem proti nevere zasľúbením z Izaiáša 55:11. „Lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa ta, ale zavlaží zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť, vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie, tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne naprázdno, pretože urobí to, čo som si želal, a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal.“
  • Keď sa cítim, že som príliš slabý na to, aby som zvládol svoje povinnosti, bojujem proti nevere Kristovým zasľúbením: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.“ (2. Kor.12:9)
  • Keď sa trápim nad rozhodnutiami, ktoré musím urobiť v súvislosti s mojou budúcnosťou, bojujem proti nevere s prísľubom: „Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach.“ (Žalm 32: 8).
  • Keď mám obavy z toho, že budem musieť čeliť nejakému protivníkovi, bojujem proti nevere zasľúbením: "Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám?" (Rim.8:31).
  • Keď mám obavy o každodenné potreby tých, ktorých milujem, bojujem proti nevere zasľúbením, že ak ja, ktorý som zlý, viem dať dobré veci svojim deťom, "o čo viac dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia!" (Mat.7: 11).
  • Ak strácam svoju duchovnú istotu a ocitám sa v zápase o svoju rodinu a budúcnosť, pripomínam si, že každý, kto by „ ...pre Krista opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac: domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“ (Marek 10:29 - 30).
  • Keď na mňa dolieha choroba, bojujem proti nevere zasľúbením: „Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje.“ (Žalm 34:19).
  • A nakoniec, toto zasľúbenie prijímam s bázňou a chvením: „...ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim.5:3-5).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345