Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

8. september - Ako sa odvďačiť Bohu

Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil? Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi sľúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. (Žalm 116:12-14)

Už samotné použitie formulácie "odvďačiť sa Bohu za všetko dobré, čo mi urobil", ma znervózňuje. Splácanie dlhu môže tak ľahko naznačovať, že milosť je ako hypotéka. Je síce štedrá, ale musíte ju splácať.

Apoštol Pavol v Skut.17:25 povedal: „Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je Pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dych a všetko.“  Inými slovami, Bohu nemôžeme dať nič, alebo pre neho urobiť niečo, čo by nám už skôr nedal a neurobil pre nás.

Vidíme to opäť v 1.Kor.15:10: „Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou.“ Žiadna naša námaha nikdy nemôže byť odmenou pre Boha, pretože samotná možnosť práce je ďalším Božím darom. S každým skutkom, ktorý pre Boha vykonáme, prehlbujeme svoj dlh voči jeho milosti.

To, čo  Žalm 116 nazýva ako splácanie dlhov svojimi skutkami za jeho prejavenú dobrotu, v skutočnosti nie je splácaním, ale ďalším prijímaním, ktorým sa  vyvyšuje Božia milosť. Nemôžeme za to požadovať ocenenie nášho úsilia.

Žalmista odpovedá na svoju vlastnú otázku: "Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetky jeho dobrodenia?": "Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať Hospodinovo meno". Inými slovami, vzývam Hospodina, že naplnil môj kalich spasenia. Odplácať Hospodinovi znamená prijímať od Neho,  aby sa zveľadila Jeho nevyčerpateľná dobrota.

Pozdvihnúť kalich spásy znamená prijať Pánovo dokonalé spasenie, čerpať z neho a očakávať viac. Vieme to vďaka nasledujúcej vete: "Budem... vzývať Hospodinovo meno." Budem prosiť o ďalšiu pomoc. Ak sa pýtam, čím sa odvďačím Bohu za milostivú odpoveď na moje volanie, odpoveďou je, že budem znova k nemu volať. Vzdám Bohu chválu a hold za to, že odo mňa nikdy nič nepotrebuje, ale vždy oplýva svojimi dobrodeniami, keď ich potrebujem- čo potrebujem vždy.

Po tretie žalmista hovorí: "Čo som sľúbil, splním Hospodinovi" a takto sa mu odvďačím. Ale ako to zaplatím? Zaplatím tým, že pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať Hospodina. To znamená, že zaplatím vierou v prísľub, že ďalšiu milosť – ktorá je úplne dostačujúca – má pre mňa pripravenú.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345