Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

7. september - Bohom daní nepriatelia a Bohom daná viera

Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu, aby som, či už prídem a uvidím vás, alebo neprídem, počul o vás to, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium. Protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť! To bude znamením od Boha — im na záhubu, ale vám na spásu. Veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v neho nielen verili, ale za neho aj trpeli. (Filip.1:27-29)

Pavol hovorí Filipanom, že žiť verne podľa Kristovho evanjelia znamená nebáť sa nepriateľov. Potom uvádza dôvod, prečo sa netreba báť.

Hovorí: Boh vám dal dva dary, nie iba jeden - vieru a utrpenie. O tom hovorí verš 29: „Veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v neho nielen verili, ale za neho aj trpeli.“  Bol vám daný dar viery a dar  utrpenia. V tomto kontexte to znamená: Aj vaša viera tvárou v tvár utrpeniu, aj vaše utrpenie sú Božie dary. Keď Pavol hovorí, aby sme sa nebáli svojich nepriateľov, mal na mysli dva dôvody, prečo sa ich netreba báť:

  1. Prvý dôvod je, že naši nepriatelia sú v Božích rukách. To, že nám ubližujú, je pre nás Božím darom. On ich riadi. To hovorí prvá časť 29. verša.
  1. Druhý dôvod, prečo sa nemáme báť, je ten, že naša nebojácnosť, teda naša viera, je tiež v Božích rukách. Aj ona je darom. To hovorí druhá časť 29. verša. Naša nebojácnosť tvárou v tvár protivenstvám je teda založená na týchto dvoch pravdách: Aj naše protivenstvá, aj naša viera tvárou v tvár protivenstvám sú Božie dary.

Prečo sa takýto život  nazýva "hodný Kristovho evanjelia"? Pretože evanjelium je dobrá správa o tom, že Kristova krv  získala pre jeho vykúpený ľud zvrchované Božie vedenie, ktoré nám dáva vieru a riadi našich nepriateľov - vždy pre naše dobro. To je to, čo nám dáva viera v evanjelium. Žiť takýmto spôsobom poukazuje na moc a dobrotu evanjelia.

Preto nemáme dôvod strachovať sa. Naši protivníci nemôžu urobiť viac, ako im Boh dovolí vo svojej prozreteľnosti. A on nám dá takú plnosť viery, ktorú potrebujeme. Tieto zasľúbenia sú vykúpené a spečatené krvou Ježiša Krista. Sú to zasľúbenia evanjelia.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345