Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

6. september - Terajšia a silná láska

Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? (Rim.8:35)

V uvedenom texte si všimnime tri skutočnosti:

  1. Kristus nás miluje teraz.

Manželka by mohla povedať o svojom zosnulom manželovi: Nič ma neodlúči od jeho lásky. Mohla by tým myslieť, že spomienka na jeho lásku bude nádherná a silná po celý jej život. Ale Pavol tu nemá na mysli toto. V Rimanom 8:34 hovorí: „Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás.“ Dôvod, prečo Pavol môže povedať, že nás nič neodlúči od Kristovej lásky, je ten, že Kristus žije a miluje nás aj teraz. Je po Božej pravici, rozhoduje a prihovára sa za nás. To znamená, že sa stará o to, aby nás jeho dokončené dielo vykúpenia sprevádzalo deň za dňom a bezpečne nás priviedlo do večnej radosti. Jeho láska nie je len spomienkou na minulosť. Je to terajšie konanie všemohúceho, živého Božieho Syna, ktorý nás chce priviesť k večnej radosti.

  1. Kristova láska nás chráni pred odlúčením od neho.

Nie je iba univerzálnou láskou pre všetkých ľudí, ale aj osobitnou láskou pre jeho ľud - teda pre tých, ktorí podľa Rim.8:28 milujú Boha a sú povolaní podľa jeho zámeru. Je to láska podľa vzoru listu Efezanom 5:25: „Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba.“  Je to Kristova láska k cirkvi, jeho neveste. Kristus miluje všetkých,  ale k svojej neveste má mimoriadnu, zachraňujúcu a uchovávajúcu lásku. Ak dôverujete Kristovi, tak viete, že ste súčasťou jeho nevesty. Každý, bez výnimky každý, kto dôveruje Kristovi, môže povedať: „Som súčasťou jeho nevesty, jeho cirkvi, jeho povolaných a vyvolených, tých, ktorí sú podľa Rimanom 8:35 zachovaní a ochránení, nech sa deje čokoľvek.

  1. Táto všemohúca, účinná a ochraňujúca láska nás nechráni pred katastrofami v tomto živote, ale bezpečne nás cez ne privádza k večnej radosti s Bohom. Smrť nás síce postihne, ale neoddelí nás od neho. Keď teda Pavol vo verši 35 hovorí, že "meč" nás neodlúči od Kristovej lásky, myslí tým: aj keď budeme usmrtení, neoddelí nás to od Kristovej lásky.

Takže zhrnutie 35. verša je takéto: Ježiš Kristus práve teraz mocne miluje svoj ľud všemohúcou, trvalou láskou, ktorá nás hoci nie vždy zachraňuje pred nešťastím, ale zachováva nás pre večnú radosť v jeho prítomnosti aj cez utrpenie a smrť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345