Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

3. september - Božia "vôľa"

Opäť som pozdvihol svoje oči a videl som a hľa, nejaký muž, v ktorého ruke bolo merné lano.  A povedal som: Kam ideš? A riekol mi: Zmerať Jeruzalem, aby som videl, aká veľká je jeho šírka a aká jeho dĺžka. A hľa, anjel, ktorý hovoril so mnou, vychádzal, a iný anjel vychádzal oproti nemu a riekol mu: Bež, hovor tomuto mládencovi a povedz: Ako dediny bude neohradený bývať Jeruzalem pre množstvo ľudu a dobytka v ňom. A ja mu budem, hovorí Hospodin, ohnivým múrom dookola a budem slávou v jeho strede.  (Zach.2:1-5, ROH)

Sú rána, keď sa zobudím s pocitom vlastnej krehkosti a zraniteľnosti. Často neviem, čím to je. Žiadna konkrétna hrozba, žiadna slabosť. Len neistý pocit, že sa niečo stane a ja za to budem zodpovedný. Zvyčajne to býva po kritike, alebo pri hrozbe nesplnenia množstva náročných termínov.

Keď sa pozerám dozadu  na 50 rokov môjho života a takéto ranné vstávania, žasnem nad tým, ako Pán Ježiš zachoval môj život. A moju službu. Pokušenie utiecť pred stresom však nikdy nezvíťazilo - aspoň zatiaľ nie. To je úžasné. Chválim za to môjho veľkého Boha. Namiesto toho, aby ma nechal upadnúť do zúfalstva zo strachu, alebo utiecť za vidinou zelenšej trávy, prebudil vo mne volanie o pomoc a potom odpovedal konkrétnymi prísľubmi.

Uvediem nedávny príklad: Zobudil som sa a cítil som sa veľmi slabý. Zraniteľný. Modlil som sa: "Pane, pomôž mi. Ani neviem, ako sa mám modliť." O hodinu neskôr som čítal Zachariáša a hľadal pomoc, o ktorú som prosil. Pomoc prišla.

„Bež, hovor tomuto mládencovi a povedz: Ako dediny bude neohradený bývať Jeruzalem pre množstvo ľudu a dobytka v ňom. A ja mu budem, hovorí Hospodin, ohnivým múrom dookola a budem slávou v jeho strede.“ (Zach.2,4-5)  Nastane taký rozkvet a rast Božieho ľudu, že Jeruzalem už nebude môcť byť opevnený. "Množstvo ľudí a dobytka" bude také veľké, že Jeruzalem sa bude podobať mnohým dedinám rozprestierajúcim sa po krajine bez hradieb.

Byť požehnaný je dobré, ale čo byť ochránený? Na to Boh v piatom verši odpovedá: "Budem jeho ohnivým múrom všade dookola, vyhlasuje Pán." Áno. To je ono. To je ten prísľub. Božie uistenie, "ja to urobím". To je to, čo potrebujem.

A ak to platí pre zraniteľné dediny bez hradieb, platí to aj pre mňa, Božie dieťa. Takto uplatňujem starozákonné zasľúbenia na Boží ľud. Všetky zasľúbenia sú pre mňa „áno“ v Kristovi (2. Kor.1:20). Za každým zasľúbením je "o koľko viac" pre tých, ktorí sú v Kristovi. Boh bude "ohnivým múrom všade okolo mňa“. Áno, bude. On je a bude.

A bude to ešte lepšie. Vnútri toho ohnivého ochranného múru hovorí: "A ja budem slávou v jeho strede." Boh sa nikdy neuspokojí s tým, že nám poskytne ochranu svojho ohňa; jeho cieľom je poskytnúť nám potešenie zo svojej prítomnosti. Milujem Božie prehlásenie "ja to urobím"!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345