Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

2. september - Ponížený a potešený

Veď ty si svätý ľud Hospodina, svojho Boha. Hospodin, tvoj Boh, si ťa vyvolil, aby si bol jeho vlastným ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. (Deut.7:6)

Ako by znelo učenie o milosti – podľa starej anglickej skratky puritánov „T.U.L.I.P“ pre  kalvínske učenie o Božej zvrchovanej milosti pri našom spasení - ako by znelo toto učenie o milosti, keby z každého písmenka tohto slova, ako z vetvičky na strome prúdila miazga  augustínovského pôžitkárstva, ("kresťanského hedonizmu")?

  • Úplná skazenosť (Total depravity) nie je len zlo, ale aj zaslepenosť voči Božej kráse a mŕtvota voči najhlbšej radosti.
  • Nepodmienené vyvolenie (Unconditional election) znamená, že plnosť našej radosti v Ježišovi bola pre nás naplánovaná skôr, než sme vôbec existovali, ako výsledok prekypujúcej Božej radosti v spoločenstve Trojice.
  • Obmedzené vykúpenie (Limited atonement) je zárukou toho, že nepominuteľná radosť v Bohu je pre Boží ľud neomylne zabezpečená krvou Novej zmluvy.
  • Neodolateľná milosť (Irresistible grace) je záväzok a moc Božej lásky, ktorá sa postará o to, aby sme sa nedržali hriešnych svetských žiadostí, a oslobodí nás zvrchovanou mocou Božej radosti.
  • Vytrvalosť svätých (Perservance of saints) je všemohúcim Božím dielom, ktoré nás nenechá upadnúť do otroctva ľudských rozkoší, a cez všetky súženia a utrpenia nás zachová pre dedičstvo plnosti radosti v jeho prítomnosti a večnej radosti  po jeho pravici.

Týchto päť bodov o zvrchovanom Božom vyvolení prináša mojej duši najťažšie a najkrajšie súdy. To, že je nepodmienené,  odstraňuje každé vyvyšovanie seba samého (to je tá ťažšia časť); a to, že je vyvolením, ma robí jeho drahocenným vlastníctvom (to je tá krajšia časť).

Toto je jedna z nádher biblického učenia o milosti: jeho človeka ponižujúca časť nás pripravuje na získanie nášho najväčšieho potešenia, byť Božím vlastníctvom. Akí samoľúbi by sme boli pri slovách: „Hospodin, tvoj Boh, si ťa vyvolil, aby si bol jeho vlastným ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme,“ (Deut.7:6), keby toto vyvolenie nejako záviselo od nás. Ale aby nás Pán ochránil pred pýchou, učí nás, že sme nepodmienene vyvolení. „Hospodin si vás zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy; veď medzi všetkými národmi vás bolo najmenej. Hospodin vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa, preto, že vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Boh, verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.“ (Deut.7:7 - 9).

„Zvesť nádhernú ja v srdci mám:

Bol sám, úbohý, bezcenný a stratený.

Však dnes som nájdený,

Pán vrátil mi zrak, vidím,“

spievame v jednej piesni.

Iba obetovanie vlastnej slobody a bezpodmienečnosť milosti vyvolenia- po ktorej nasledujú všetky ostatné skutky spásonosnej milosti - nám umožňuje prijať a okúsiť takéto dary, za cenu vzdania sa vyvyšovania seba samého.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345