Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

4. september - Čo je nové v Novej zmluve

„Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch,“ znie výrok Hospodina. „Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojím ľudom. (Jer.31:33)

Ježiš odstraňuje rozdiely medzi prikázaním a láskou. Hovorí: "Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať aj môj Otec." (Ján 14:15, 21). "Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako som ja zachovával prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske" (Ján 15:10).

Uvažovanie v súvislosti prikázaní a poslušnosti nebránilo Ježišovi, aby sa tešil z lásky svojho Otca. A očakáva, že ani naše zmýšľanie o ňom ako o tom, ktorý nám niečo prikazuje, neohrozí náš vzťah lásky k nemu.

Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, pretože vzťah Novej zmluvy, ktorý máme s Bohom prostredníctvom Ježiša Krista, nie je zmluvou bez prikázaní. Základný rozdiel medzi Starou zmluvou, ktorú Boh dal prostredníctvom Mojžišovho zákona, a Novou zmluvou, ktorú Boh ponúka prostredníctvom Ježiša Krista, nie je v tom, že jedna obsahovala prikázania a druhá nie.

Kľúčové rozdiely spočívajú v tom, že:

  1. Mesiáš, Ježiš, prišiel a vylial krv Novej zmluvy (Mat.26:28; Hebr.10:29), aby sa tak stal prostredníkom Novej zmluvy. Preto spasiteľná viera, ktorá zachováva túto Zmluvu je vedomou vierou v Ježiša Krista.
  2. Z toho dôvodu sa Stará zmluva stala "zastaranou" (Hebr.8:13) a už nevládne Božiemu ľudu Novej zmluvy (2.Kor 3:7-18; Rim.7:4,6; Gal.3:19);
  3. Skrze vieru nám bolo dané nové srdce a moc darov Ducha svätého.

V Starej zmluve nebola z milosti daná moc k poslušnosti poslúchať Boha vyliata v takej plnej miere ako od dôb Novej zmluvy Pána Ježiša. „Na vlastné oči ste videli ťažké skúšky, znamenia a veľké zázraky. Hospodin vám však dodnes nedal srdce, aby chápalo, ani oči, aby videli, ani uši, aby počuli.“ (Deut.29:3-4). Na Novej zmluve nie je nové to, že v nej nie sú žiadne prikázania, ale to, že sa splnil Boží prísľub! „Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojím ľudom.“ (Jerem.31:33).

„Dám svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia.“ (Ezech. 36:27).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345