Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

1. september - Robí všetko podľa svojej vôle

Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. (Žalm 115:3)

Tento verš hovorí, že Boh robí vždy tak, ako sa mu páči. Boh nikdy nie je nútený robiť veci, ktoré sa mu nepáčia. Nikdy nie je zahnaný do kúta, kde by jeho jediným východiskom bolo robiť niečo, čo nechce robiť. Robí to, čo sa mu páči. A preto má v istom zmysle potešenie zo všetkého, čo robí.

To by nás malo viesť k tomu, aby sme sa sklonili pred Bohom a chválili jeho zvrchovanú slobodu - že vždy koná slobodne, podľa „svojej vôle“, riadi sa podľa vlastných úmyslov. Boh sa nikdy nestáva obeťou náhodných okolností. Nikdy nie je nútený dostať sa do situácie, v ktorej by musel urobiť niečo, z čoho by nemal potešenie. Nedá sa oklamať. Nedá sa uväzniť, zahnať do kúta, alebo k niečomu donútiť. Dokonca aj v jedinom bode dejín, keď urobil to, čo bolo pre Boha v istom zmysle najťažšie, "neušetril svojho vlastného Syna" (Rim.8:32) , bol slobodný a urobil to, čo sa mu páčilo.

Pavol hovorí, že Ježišovo sebaobetovanie bolo „obetou príjemnej vône“ pre Boha. „Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône“ (Efez.5:2). Tým, že sa stal za nás najväčším hriešnikom, podstúpil najťažšiu smrť a najťažší Boží skutok, sa istým hlbokým spôsobom páčil Otcovi.

Na ceste na Golgatu mal Ježiš k dispozícii légie anjelov. „Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho Otca.“ (Ján 10:18) – Ježiš to urobil z vlastnej vôle – „miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala“, ako sa píše v Žid. 12:2. V jedinom bode dejín vesmíru, kde Ježiš vyzeral ako uväznený, bol úplne vedomý toho, čo robí a robil presne to, čo sa mu páčilo - zomrel, aby oslávil svojho Otca ospravedlnením hriešnikov, takých  ako ste vy a ja.

Stojme teda v úžase a obdive. Chvejme sa, že nielen naša chvála Božej zvrchovanosti, ale aj naša spása vďaka Kristovej smrti za nás je závislá na tomto: „Náš Boh je na nebesiach a robí všetko podľa svojej vôle.“

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345