Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

13. august - Ako viera napĺňa dobré predsavzatia

Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. (2.Tes.1:11)

Keď Pavol hovorí, že Boh naplní naše dobré predsavzatia svojou mocou skrze vieru (naše skutky nazýva "dielo viery"), myslí tým, že víťazíme nad hriechom a konáme spravodlivosť skrze vieru, že sme uspokojení so všetkým, čo nám Boh v Kristovi sľubuje v nasledujúcich piatich minútach, piatich mesiacoch, piatich desaťročiach a vo večnosti.

Predkladám vám tri príklady, ako to môže vyzerať vo vašom živote:

  1. Ak chcete, aby vaše srdce bolo obetavé a štedré v dávaní, Božia moc naplniť toto predsavzatie to vo vás uskutoční, keď budete dôverovať jeho budúcej milosti v zasľúbeniach: „Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša.“ (Filip. 4:19). Ďalšie zasľúbenie: „Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať, kto však seje štedro, štedro bude aj žať.“ (2. Kor.9:6). A ďalšie zasľúbenie: „Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok.“ (2. Kor.9:8).
  1. Ak sa chcete zrieknuť pornografie, Božia moc naplniť toto predsavzatie vo vás to uskutoční, keď budete dôverovať jeho budúcej milosti v zasľúbeniach: "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha" (Mat. 5:8). "Je lepšie, keď stratíš jeden zo svojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla" (Matúš 5:29). To je naozaj lepšie! Oveľa lepšie! Úplne najlepšie!
  1. A ak chcete hovoriť viac o Kristovi vždy keď sa k tomu naskytne príležitosť, Božia moc naplniť toto predsavzatie to vo vás uskutoční, keď budete dôverovať jeho budúcej milosti v zasľúbení: „...nestarajte sa, čo a ako máte hovoriť. Lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte povedať.Veď to nebudete hovoriť vy, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.“ (Mat.10:19).

Kiež Boh každý deň posilňuje našu vieru v jeho vzácne zasľúbenia - zasľúbenia v jeho nevyčerpateľnú, krvou vykúpenú a Krista vyvyšujúcu budúcu milosť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345