Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

12. august - Moja duša žízni po Bohu

Ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Moja duša má smäd po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? (Žalm 42:2-3)

To, čo robí tento text takým krásnym a dôležitým, je to, že žalmista netúži  po oslobodení od  hrozivých okolností. Netúži po úteku pred svojimi nepriateľmi alebo po ich zničení.

Nie je zlé chcieť úľavu a modliť sa za ňu. Niekedy je správne modliť sa aj za porážku nepriateľa. Ale dôležitejšie  než čokoľvek iné je sám Boh. Keď v žalmoch premýšľame o Bohu, výsledkom by malo byť, že túžime prežívať Božiu blízkosť, obdivovať ho a byť v ňom dôverne spočinutý.

V druhom verši si žalmista kladie otázku: "Kedy pôjdem a uvidím Božiu tvár?" (Ján 4:12). Odpoveď na túto otázku nám dávajú texty  Ján 14:9 a 2. Kor.4:4. Ježiš povedal: "Kto videl mňa, videl Otca." A Pavol povedal, že keď sa obrátime ku Kristovi, vidíme „... svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha.“

Keď vidíme Kristovu tvár, vidíme Božiu tvár. Slávu Kristovej tváre vidíme vtedy, keď prijímame príbeh evanjelia o jeho smrti a zmŕtvychvstaní. Pavol ho nazýva  "evanjeliom o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha". Alebo ako hovorí vo verši 6: "poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista".

Nech Pán zväčší náš hlad a smäd po tom, aby sme hľadali a uzreli tvár živého Boha. Nech túto našu túžbu naplní aj dnes prostredníctvom evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345