Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

14. august - Boh je odpúšťajúci a spravodlivý

Vtedy povedal Dávid Nátanovi: „Zhrešil som proti Hospodinovi.“ Nátan odpovedal Dávidovi: „Hospodin ti odpustil tvoj hriech, nezomrieš. Pretože si tým popudil Hospodinových nepriateľov k rúhaniu, zomrie syn, ktorý sa ti narodí.“ (2.Sam.12:13-14)

To je poburujúce. Uriáš je mŕtvy. Batšeba je znásilnená. Dieťa zomrie. A Nátan hovorí: "Hospodin odstránil tvoj hriech." Len tak? Dávid sa dopustil cudzoložstva. Nariadil vraždu. Klamal. "Pohŕdal Pánovým slovom" (2. Sam.12:9). Pohŕdal Bohom. A Hospodin jednoducho "odstránil jeho hriech"?! Čo je to za spravodlivého sudcu? Znásilnenie, vražda a klamstvo nemôže len tak prejsť! Spravodliví sudcovia to nerobia.

Toto bol jeden z najväčších Pavlových teologických problémov - veľmi odlišný od tých, s ktorými zápasia ľudia dnes: ako môže Boh odpustiť hriech a pritom byť spravodlivý? Pavol to takto vyjadril  v liste Rimanom 3:25-26:

„Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť, keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr, v čase Božej zhovievavosti, a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery.“

Inými slovami, rozhorčenie, ktoré pociťujeme, keď sa nám zdá, že Boh prehliada  Dávidov hriech, by bolo dobrým rozhorčením, keby Boh zamietol Dávidov hriech pod koberec. Tak to však nie je.

Boh sa pozerá od Dávidových čias až po smrť svojho Syna, Ježiša Krista, ktorý zomrie namiesto Dávida, takže Dávidova viera v Božie milosrdenstvo a budúce Božie vykupiteľské dielo spája Dávida s Kristom. V Božej vševedúcnosti sú Dávidove hriechy považované za Kristove hriechy a Kristova spravodlivosť je považovaná za jeho spravodlivosť a Boh spravodlivo odpúšťa Dávidov hriech kvôli Kristovi.

Smrť Božieho Syna je dostatočne poburujúca a Božia sláva, ktorá je tým vyvýšená, je dostatočne veľká na to, aby Boh bol ospravedlnený za to, že odpúšťa Dávidovo cudzoložstvo, vraždu a klamstvo. Aj naše hriechy.

A tak Boh zachováva svoju dokonalú spravodlivosť a právo a zároveň preukazuje milosrdenstvo tým, ktorí veria v Ježiša, bez ohľadu na to, koľko a aké veľké sú ich hriechy. To je nevýslovne dobrá správa.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345