Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

11. august - Rôzne časy milosti

Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. (2. Tes.1:11-12)

Milosť nie je len Božia vlastnosť konať pre nás dobro, keď si to nezaslúžime - nazývame to "nezaslúžená milosť"; Božia milosť je aj Božia moc, ktorá pôsobí v našom živote a spôsobuje, že sa v nás a pre nás dejú veci, ktoré si nezaslúžime. Pavol hovorí, že svoje predsavzatia k „dobrým zámerom a dielu viery“ plníme "jeho mocou" (verš 11). A potom na konci 12. verša dodáva: "podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista". Moc, ktorá pôsobí v našich životoch a spôsobuje poslušnosť Kristovi, je pôsobením Božej milosti.

Vidíme to aj v 1.Kor.15:10: „Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou.“

Táto milosť, ktorou Boh pôsobí v nás  je teda aktívna, prítomná, premieňajúca moc, ktorá nám umožňuje žiť v poslušnosti. Preto táto milosť, ktorá sa v určenom čase presúva od Boha k nám je zároveň minulou aj budúcou milosťou. Už v nás niečo vykonala, preto je minulosťou. A chystá sa v nás niečo urobiť aj v budúcnosti, preto je budúcnosťou. Môže sa udiať o malú chvíľu, alebo o mnoho tisícročí.

Božia milosť neustále preteká cez vodopád súčasnosti z nevyčerpateľnej rieky milosti, ktorá k nám prichádza z budúcnosti, do stále sa zväčšujúceho rezervoára milosti, ktorá nám bola daná  v minulosti. Musíte veriť tomu, že v nasledujúcich piatich minútach vám bude daná udržujúca milosť prúdiaca k vám z budúcnosti,  a v rezervoári milosti z minulosti vám bude daných ďalších päť minút milosti. A  za to buďte vďační.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345