Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

3. august - Prečo máme telo

Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. (1.Kor.6:20)

Boh nestvoril fyzicko-materiálny svet bez účelu. Jeho zámerom bolo navonok prejaviť a zjaviť svoju slávu. „Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk.“ (Žalm 19:1) To je dôvod, prečo sa nám Boh zjavuje vo svojom stvorení. Naše telá patria do tej istej kategórie fyzických vecí, ktoré Boh stvoril pre svoje oslávenie. A tento svoj plán osláviť sa prostredníctvom ľudských bytostí chce naplniť.

Prečo si Boh dáva tú námahu, aby si takpovediac zašpinil ruky naším  hriechom poznačeným telom, aby ho obnovil ako vzkriesené telo a odel ho slávou a nesmrteľnosťou? Odpoveďou je, že Jeho Syn zaplatil  svojou smrťou, aby sa naplnil Otcov zámer s hmotným svetom, totiž aby bol v ňom oslávený, a to aj v našich telách až do večnosti.

To je to, čo hovorí text: "Boli ste draho vykúpení [konkrétne  smrťou jeho Syna]. Preto oslavujte Boha vo svojom tele." Boh si dielo svojho Syna nikdy nezneváži ani nezneucti. Boh si uctí dielo svojho Syna tým, že vzkriesi naše telá z mŕtvych, a my budeme používať svoje telá na to, aby sme ho oslavovali na veky vekov.

Práve preto máme teraz telo. A práve preto bude vzkriesené, aby bolo podobné Kristovmu oslávenému telu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345