Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

4. august - Tak bezpečný, ako je Boh verný

A tých, čo predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. (Rim.8:30)

Od minulej večnosti Božieho predurčenia až po budúcu večnosť Božieho oslávenia nie je nikto stratený. Každý, kto je predurčený k synovstvu, bude aj povolaný. A každý, kto je povolaný, bude aj ospravedlnený. A každý, kto je ospravedlnený, bude aj oslávený. Toto je neroztrhnuteľne pevná reťaz Božej vernosti svojej zmluve.

Preto Pavol môže povedať:

„Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša.“ (Filip.1:6)

„On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.“ (1. Kor.1:8-9)

Toto sú zasľúbenia nášho Boha, ktorý nemôže klamať. Tí, ktorí sa znovuzrodili, sú v ňom takí bezpeční, ako je verný Boh.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345