Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

2. august - Strach zo smrti

Keďže deti majú účasť na krvi a tele, podobne i on sa stal jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. (Žid.2:14-15)

Ako nás Kristus vyslobodzuje zo strachu zo smrti a robí nás slobodnými pre život, v ktorom sa  dokážeme zriecť "svojho majetku, svojich najbližších, aj tohto smrteľného života"?

  • „Keďže deti majú účasť na tele a krvi ...“

Výraz "deti" je prevzatý z predchádzajúceho verša a vzťahuje sa na duchovné potomstvo Krista, Mesiáša. Sú to "Božie deti". Inými slovami, tým, že Boh k nám poslal Krista mal na zreteli spásu svojich "detí". "Keďže deti majú účasť na tele a krvi ..." aj on sám mal účasť na tom istom [tele a krvi].

Boží Syn, ktorý existoval už pred príchodom na túto zem ako večné Slovo (Ján 1:1),  vzal na seba telo a krv a svoje božskú podstatu obliekol do ľudskosti. Stal sa plne človekom a zostal plne Bohom.

  • „aby skrze smrť zničil...“

Dôvodom, prečo sa Kristus stal človekom, bola smrť. Ako Boh nemohol zomrieť za hriešnikov. Ale ako zjednotený s telom a krvou mohol. Jeho poslaním bolo zomrieť. Preto sa musel narodiť ako človek, ako smrteľník.

  • „aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, teda diabla...“

Kristus svojou smrťou zneškodnil diabla. Ako? Tým, že prikryl všetky naše hriechy (Žid.10: 12). To znamená, že satan už nemá nárok obviňovať nás pred Bohom. „Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje.“ (Rim. 8:33). Na základe čoho ospravedlňuje? Na základe Ježišovej krvi (Žid. 9:14; Rim. 5:9). Satanovou hlavnou zbraňou proti nám je náš vlastný hriech. Ak ho Ježišova smrť prikryje, hlavná zbraň, ktorú má diabol, mu vypadne z rúk. V tomto zmysle sa stáva bezmocným.

  • „...a vyslobodil všetkých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou.“

Sme teda oslobodení od strachu zo smrti. Boh nás ospravedlnil. Pred nami stojí už len budúca milosť. Satan nemôže toto rozhodnutie zvrátiť. Boh chce, aby táto naša istota mala okamžitý účinok na náš život. Chce nás vyslobodiť z terajšieho otroctva strachu pred smrťou a tešiť sa na šťastie z budúcej milosti.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345