Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

23. júl - Ako vzdorovať hriešnym žiadostiam

Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasné potešenie z hriechu, a Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. (Žid.11:24-26)

Alebo to zhrňme do podstatných vecí: "Vierou Mojžiš ... [zanechal] pominuteľné potešenie z hriechu... lebo hľadel na budúcu odmenu" (Žid.11:24-26).

Viera sa neuspokojí s "prchavými pôžitkami". Túži po radosti, ktorá pretrvá. Navždy. Božie slovo hovorí: "Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť" (Žalm 16:11). Viera sa teda nenechá oklamať radosťami z hriechu. Nevzdá sa v snahe o dosiahnutie trvalej radosti. Úlohou Božieho slova je živiť našu  vieru túžbou po Bohu a odvádzať naše srdce od klamlivej žiadostivosti. Žiadostivosť nás najskôr oklame tým, že v nás vyvolá pocit, že by sme prišli o nejaké veľké uspokojenie, keby sme sa vydali cestou čistoty. Ale vtedy sa máme chopiť meča Ducha a začať bojovať.

  • Božie Slovo mi hovorí, že je lepšie vylúpnuť si oko, ako mať hriešne túžby: „Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a odhoď od seba.“ (Mat.5:29).
  • Božie Slovo mi hovorí, že ak budem myslieť na veci čestné a pravdivé, bude so mnou Boží pokoj: „Upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chvályhodné....A Boh pokoja bude s vami.“ (Filip.4:8-9).
  • Božie Slovo mi hovorí, že zameranie mysle na telo prináša smrť, ale zameranie mysle na Ducha prináša život a pokoj: „Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie Ducha však vedie k životu a pokoju.“ (Rim.8:6).
  • Božie Slovo mi hovorí, že žiadostivosť môjho tela bojuje proti mojej duši: „Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši.“ (1.Petra 2: 11). A že rozkoše tohto života dusia život v Duchu: „Zrno, čo padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše života, takže úrodu neprinesú.“ (Luk. 8:14).
  • Ale najkrajšie zo všetkého je to, keď čítam, že Boh neodoprie nič dobré tým, ktorí chodia spravodlivo: „Hospodin, Boh, je slnkom a štítom, milosť a slávu dáva Hospodin; neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne.“ (Žalm 84:11), a že čistí srdcom uvidia Boha (Mat.5:8).

Keď sa modlím za svoju vieru, aby som našiel uspokojenie v živote s Bohom a mal pokoj v ňom, vtedy meč Ducha odstraňuje z môjho vnútra sladký obal jedu žiadostivosti a vidím, čo je pod ním ukryté. A vďaka Božej milosti je lákavá moc jedu žiadostivosti zlomená.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345