Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

24. júl - Ježiš ochraňuje svoje ovce

Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. (Luk.22: 31-32)

Hoci Peter v skutočnosti zlyhal, keď trikrát zaprel Ježiša, Ježišova modlitba ho zachránila pred zatratením. Priviedla ho k horkému plaču a vrátila mu radosť a odvahu, ktorá sa prejavila v Petrovom posolstve počas Letníc. Ježiš sa aj dnes za nás prihovára rovnakým spôsobom, aby naša viera neochabla. Pavol to vyjadruje v liste Rimanom 8:34.

Ježiš sľúbil, že svoje ovce zachová a nikdy nezahynú. „Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.“ (Ján 10:27-28). Dôvodom je to, že Boh pracuje na zachovaní viery svojich oviec. „Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša.“ (Filip. 1:6). Nie sme ponechaní sami na seba, aby sme bojovali boj viery. „Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči.“ (Filip.2:13). Máte istotu Božieho slova, že ak ste jeho dieťaťom, „Boh pokoja....vás vybaví všetkým dobrým, aby ste mohli plniť jeho vôľu, pôsobiac v nás to, čo je príjemné v jeho očiach skrze Ježiša Krista.“ (Žid.13:21).

Naša vytrvalosť vo viere a radosti je v Božích rukách. Áno, musíme bojovať. Ale práve tento boj je to, čo v nás koná Boh. A určite ho aj uskutoční, pretože, ako sa píše v Rimanom 8:30: „Tých, ktorých ospravedlnil, aj oslávil.“ Oslávenie ospravedlnených Božích detí je isté. On nestratí nikoho z tých, ktorých priviedol k viere a ospravedlnil.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345