Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

22. júl - Kážte sami sebe

Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svojmu Spasiteľovi, svojmu Bohu. (Žalm 42:12)

Musíme sa naučiť bojovať so skľúčenosťou. Tento boj je bojom viery v budúcu milosť. Bojujeme tak, že si hlásame pravdy o Bohu a o jeho zasľúbeniach do budúcnosti.

Práve to robí žalmista v Žalme 42. Prihovára sa k svojej skľúčenej duši. Karhá a dohovára sám sebe. A jeho hlavným argumentom je budúca milosť: "Očakávaj na Boha! Dôveruj v to, čím bude Boh pre teba v budúcnosti. Príde deň ďakovania a chvály. Pánova prítomnosť bude pomocou, ktorú potrebuješ. A on prisľúbil, že bude s nami naveky."

Martyn Lloyd-Jones je presvedčený, že táto otázka zvestovania pravdy o budúcej Božej milosti je pri prekonávaní duchovnej skľúčenosti veľmi dôležitá. Vo svojej užitočnej knihe Duchovná depresia píše:

Uvedomili ste si, že väčšina vášho životného nešťastia je spôsobená tým, že počúvate sami seba namiesto toho, aby ste hovorili sebe samému? Všimnite si myšlienky, ktoré vás napadnú vo chvíli, keď sa ráno zobudíte. Nevyvolali ste ich, ale oni sa začnú  k vám prihovárať, vracajú  vám včerajšie problémy, atď. Niekto hovorí...Hovorí k vám vaše ja.  A tento človek v žalme 42 reaguje takto: namiesto toho, aby dovolil svojmu ja, aby k nemu hovorilo, začne hovoriť sám sebe. "Prečo si skľúčená, duša moja?" pýta sa. Jeho duša ho deprimovala, gniavila. Vstane teda a povie: "Moje ja, počúvaj chvíľu. Teraz ti budem ja niečo hovoriť." (20-21)

Boj proti skľúčenosti je bojom o vieru v Božie zasľúbenia. A táto viera v budúcu Božiu milosť prichádza prostredníctvom počúvania Slova. A tak zvestovanie Božieho slova sebe samému je kľúčom k víťazstvu v tomto boji.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345