Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

21. júl - Ako bojovať proti zúfalstvu

Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. (Žalm 73:26)

Uvedené sloveso vyjadruje, že telo „chradne“, nie "môže chradnúť". Azaf, tento Bohom obdarovaný žalmista hovorí: "Moje telo a moje srdce chradnú!" Som zúfalý! Som skleslý!  Ale hneď potom zaútočí  proti svojmu zúfalstvu: "Ale Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom." Žalmista sa nepoddáva zúfalstvu. Proti skleslosti bojuje protiútokom.

V podstate hovorí: "Cítim sa veľmi slabý, bezmocný a neschopný. Moje telo je zranené a moje srdce sa chveje slabosťou. Ale nech je akýkoľvek dôvod tohto zúfalstva, ja sa nepoddám. Budem dôverovať Bohu a nie sebe. On je mojou silou a mojím údelom."

Biblia je plná príkladov svätých Božích ľudí, ktorí bojujú so skleslosťou ducha. Žalm 19:7 hovorí: " Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu." Z tohto tvrdenia je zrejmé, že aj duša svätých Božích ľudí potrebuje občerstvenie. A ak ju treba občerstviť, znamená to, že je skleslá. Cíti sa zúfalo.

Dávid hovorí to isté v Žalme 23:2 - 3: "Vodí ma popri tichých vodách. Občerstvuje moju dušu."  Aj duša "človeka podľa [Božieho] srdca" (1.Sam 13:14) potrebuje byť občerstvená. Umierala od smädu, padala od vyčerpania, ale Boh ju priviedol k vode a vrátil jej život.

Boh vložil tieto svedectvá do Biblie, aby nám slúžili  pre povzbudenie v boji proti nevere skleslosti. Proti tejto nevere máme bojovať vierou v Božie zasľúbenia: „Boh  naveky bude mojou silou i údelom.“ Toto prehlasujme. A hádžme to satanovi do tváre. A verme tomu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345