Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

15. júl - Pracujeme z milosti

Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou.

(1.Kor.15:10)

Pavol si uvedomoval, že prvá časť tohto verša by mohla byť nesprávne pochopená: "Pracoval som usilovnejšie ako ktokoľvek z nich." V tomto verši sa hovorí, že "som pracoval usilovnejšie ako ktokoľvek z nich". Preto pokračuje slovami: "Hoci som to nebol ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou."

Pavol nespája svoju poslušnosť so  svojou vďačnosťou za minulú milosť. Spája ju s neustále prichádzajúcou súčasnou milosťou. Spolieha sa na prísľub budúcej Božej milosti, ktorá príde vždy vtedy, keď to bude potrebné. V každom okamihu Pavlovho úsilia poslúchať Krista pôsobila pri ňom milosť, ktorá toto úsilie vyvolávala. Nevykonával svoje dielo len z vďačnosti za minulú milosť, ale v každom okamihu sa spoliehal na naplnenie prisľúbenej budúcej milosti. Pavol chce zdôrazniť, že stále pretrvávajúca Božia milosť je rozhodujúcim motívom jeho diela.

Naozaj to hovorí? Nehovorí sa tam len to, že Božia milosť spolupracovala s Pavlom? Nie, hovorí viac. Musíme si uvedomiť, čo povedal Pavol: "Hoci som to nebol ja." Pavol chce vyzdvihnúť  Božiu milosť do takej miery, aby bolo jasné, že on sám nie je rozhodujúcim činiteľom tohto diela. Napriek tomu je vykonávateľom tohto diela: "Pracoval som viac ako ktokoľvek z nich." Pracoval. Ale povedal, že to bola Božia milosť "voči mne". Ak necháme bokom všetky časti tohto verša, konečný výsledok je takýto: milosť je rozhodujúcim vykonávateľom Pavlovej práce. Keďže Pavol je tiež vykonávateľom svojej práce, spôsob, akým milosť pracuje pri Pavlovi je ten, že sa stáva silou, ktorá umožňuje jeho prácu.

Rozumiem tomu tak, že keď Pavol čelil každodennému bremenu služby, tak sklonil hlavu a vyznal, že ak by každý deň nebola pri ňom budúca milosť, tak by tú prácu nezvládol. Možno si spomenul na Ježišove slová: "Bezo mňa nemôžete nič urobiť" (Ján 15:5). Modlil sa teda o budúcu milosť na každý deň a dôveroval zasľúbeniam, že Boh sa pri ňom prejaví svojou mocou. "Môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi" (Filip. 4:19). Preto mohol pracovať zo všetkých síl.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345