Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

16. júl - Sila do každodenných povinností

Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nielen v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. (Filip.2:12-13)

Rozhodujúcim činiteľom v našom snažení je Boh. „Pracujte na svojom spasení... lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí, že chcete i konáte. Boh robí to, v čom má zaľúbenie. Veriť tomu však neznamená, že kresťania sú pasívni. Robí ich to plnými nádeje, dáva im silu a odvahu. V našej službe máme prácu, ktorú treba konať každý deň. Pavol nám prikazuje, aby sme na tom pracovali. Ale hovorí nám, ako ju máme robiť: veriť tomu, že Boh nám k nej dá silu.  Verme zasľúbeniu, že každý deň bude Boh v nás pôsobiť, aby ste chceli a konali podľa jeho dobrej vôle.

Boh sám milostivo pôsobí v každom okamihu a dáva prísľub budúcej milosti do našej prítomnej skúsenosti. Nie je to vďačnosť za minulú milosť, na ktorú sa Pavol zameriava, keď vysvetľuje, ako pracujeme na svojom spasení. Spomínam to preto, lebo mnohí kresťania na otázku, čo je motívom poslušnosti, povedia, že vďačnosť. Ale to nie je to, čo Pavol zdôrazňuje, keď hovorí o motíve a sile nášho konania. Zameriava sa na vieru v to, čo Boh ešte len urobí, nielen na to, čo už urobil. Pracujte na svojom spasení! Prečo? Ako? Pretože Boh dáva novú milosť pre každú chvíľu. On pôsobí v nás  chcenie a konanie zakaždým, keď chceme a konáme. Verte tomu teraz, a neustále.

Moc budúcej milosti je mocou živého Krista. Je tu vždy, aby v nás pôsobila v každom okamihu, do ktorého vykročíme. Keď teda Pavol opisuje účinok Božej milosti, ktorá bola s ním, hovorí: „Neodvážil by som sa hovoriť o niečom, čo by Kristus nevykonal skrze mňa k poslušnosti pohanov, slovom a skutkom.“ (Rim.15:18). Keďže by sa teda neodvážil hovoriť o ničom inom ako o tom, čo Kristus vykonal prostredníctvom jeho služby, a predsa v skutočnosti hovoril o tom, čo milosť vykonala prostredníctvom jeho služby, znamená to, že moc milosti je Kristovou mocou. „Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou.“ (1.Kor.15:10)  Znamená to, že moc, ktorú potrebujeme či už na nasledujúcich päť minút, alebo päť desaťročí služby, je budúca milosť všemohúceho Krista, ktorý bude vždy pripravený pre nás chcieť a konať, a to pre svoje potešenie.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345