Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

14. júl - Služba - dôležitejšia ako život

Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nijakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: vydať svedectvo o evanjeliu Božej milosti. (Skut. 20:24)

Podľa Novej zmluvy je "služba" to, čo robia všetci kresťania. Podľa Efezanom 4:11-12 majú pastieri za úlohu pripravovať svätých na dielo služby. Službu však vykonávajú aj bežní kresťania. To, ako vyzerá služba, je také rozmanité, akí sú rozmanití kresťania. Nie je to úrad ako starší alebo diakon; je to spôsob života zasvätený tomu, aby sme čo najviac robili pre Krista a napĺňali potreby druhých. Znamená to, že "robíme dobre všetkým, a najmä tým, ktorí sú domci viery." (Gal. 6:10). Či už sme bankári alebo murári, znamená to, že sa usilujeme o rast ľudí a napredovanie vo viere a svätosti na Božiu slávu.

Pavol hovorí, že naplniť svoje poslanie  je dôležitejšie ako život. Práve toto presvedčenie robí životy službe oddaných ľudí takými inšpiratívnymi pre nasledovanie. Väčšina z nich hovorí o svojej službe tak, ako Pavol tu v Skutkoch 20:24: "Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nijakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša." Vykonávanie služby, ktorú nám Boh zveril, je dôležitejšie ako život.

Možno si myslíte, že sa musíte starať o svoj život, aby ste mohli vykonávať svoju službu. Naopak, to, ako stratíte svoj život, môže byť vrcholom vašej služby. Pre Ježiša to tak určite bolo - len v jeho tridsiatich rokoch. Nemusíme sa trápiť tým, či si zachováme život, aby sme mohli dokončiť svoju službu. Boh sám pozná určený čas našej služby. On rozhodne, kedy naša smrť nebude prerušením našej služby, ale posledným činom našej služby.

Henry Martyn mal pravdu, keď povedal: "Ak má [Boh] pre mňa prácu, ktorú mám vykonať, nezomriem." Inými slovami, som nesmrteľný, kým sa moja práca neskončí. Preto je služba dôležitejšia ako život.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345