Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

12. júl - Viera vyháňa vinu, chamtivosť aj strach

Cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. (1.Tim.1:5)

Pavol sa v tomto verši zameriava na lásku. Jedným zo základných zdrojov lásky je úprimná viera. Dôvod, prečo je viera zdrojom lásky, je ten, že viera v Božiu milosť vyháňa zo srdca účinky hriechu, ktoré bránia milovať.

Ak sa cítime vinní, máme snahu utápať sa v sebaľútosti, sme neschopní vidieť svoju núdzu, nieto ešte starať sa o potreby niekoho iného. Alebo sa hráme na pokrytcov, aby sme zakryli svoju vinu, a tak ničíme úprimnosť vo vzťahoch, čo zabraňuje prežívať skutočnú lásku. Alebo hovoríme o chybách druhých ľudí, aby sme zakryli svoju vlastnú vinu. Ak teda chceme milovať, musíme prekonať ničivé účinky pocitov viny.

Rovnako je to aj so strachom. Ak pociťujeme strach, nemáme odvahu osloviť neznámeho človeka v cirkvi, ktorý by mohol potrebovať slovo prijatia a povzbudenia. Alebo môžeme odmietnuť ísť pracovať do zahraničnej misie, pretože sa nám to zdá príliš nebezpečne. Alebo môžeme plytvať peniazmi na prehnané poistenie, alebo môžeme mať strach pred  rôznymi malichernými okolnosťami, a strácame tým záujem o potreby druhých. Všetko toto je opakom lásky.

Rovnako je to aj s chamtivosťou. Ak sme chamtiví, môžeme míňať peniaze na luxus - peniaze, ktoré by sme mohli dať na šírenie evanjelia. Nepodnikáme nič riskantné, aby sme neohrozili svoj drahocenný majetok a svoju finančnú budúcnosť. Zameriavame sa na veci namiesto na ľudí, alebo ľudí vnímame ako zdroj nášho materiálneho prospechu. Chamtivosť potláča úprimnú lásku. Viera v budúcu milosť však vytvára lásku tým, že zo srdca odstraňuje vinu, strach aj chamtivosť.

Odstraňuje vinu, pretože sa drží nádeje, že Kristova smrť je dostatočná pre  ospravedlnenia teraz i navždy. (Žid.10:14).

Odstraňuje strach, pretože sa opiera o zasľúbenie: „Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.“ (Iz.41:10).

A odstraňuje chamtivosť, pretože je presvedčená, že Kristus je väčšie bohatstvo ako všetko, čo môže ponúknuť svet. (Mat.13:44).

Keď teda Pavol hovorí: „Cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery...“,  hovorí o obrovskej sile viery, ktorá dokáže prekonať všetky prekážky pre lásku. Keď bojujeme boj viery - boj za vieru v Božie zasľúbenia, ktoré vyháňajú vinu, strach aj chamtivosť - bojujeme za lásku.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345