Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

11. júl - Prežívanie Ducha vierou

Ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami mocné činy, robí to na základe skutkov podľa Zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery?(Gal.3:5)

V každom kresťanovi prebýva Duch Svätý. Apoštol Pavol povedal: „Ale ak niekto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.“(Rim. 8:9) Ducha sme prvýkrát dostali, keď sme uverili  v obeťou Pána Ježiša vykúpené Božie zasľúbenia. A Duch stále prichádza a stále pôsobí tým istým spôsobom. Preto sa Pavol v liste Galaťanom 3:5 rečnícky pýta: „Ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami mocné činy, robí to na základe skutkov podľa Zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery?“ Duch teda prišiel a prichádza znova prostredníctvom viery. Všetko, čo v nás a skrze nás uskutočňuje, je skrze vieru.

Ak ste ako ja, tak možno z času na čas silno zatúžite po mocnom pôsobení Ducha Svätého vo svojom živote. Voláte k Bohu o vyliatie Ducha do vášho života, do vašej rodiny, cirkvi alebo mesta. Takéto volanie je správne a dobré. Ježiš povedal: "O čo viac dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia!" (Luk.11:13).

Vo svojom živote som sa však najčastejšie stretol s tým, že som sa nedokázal otvoriť plnej miere pôsobenia Ducha tým, že by som uveril konkrétnym Božím zasľúbeniam. Nemám na mysli len zasľúbenie, že Duch príde, keď budeme prosiť. Mám na mysli všetky ostatné vzácne zasľúbenia, ktoré sa netýkajú priamo Ducha, ale možno Božieho zabezpečenia pre moju budúcnosť - napríklad: "Môj Boh naplní každú tvoju potrebu" (Filip. 4:19). Boží Duch je nám dávaný priebežne a mocne práve prostredníctvom konkrétnych skutkov viery v konkrétne zasľúbenia pre konkrétne situácie. Dôverujem mu práve teraz, že urobí to, čo prisľúbil?

Práve táto skúsenosť chýba mnohým kresťanom, ktorí hľadajú moc Ducha vo svojom živote. Duch nám je dávaný prostredníctvom "počúvania posolstva viery" (Gal. 3:5) - nielen raz alebo dvakrát, ale trvalou prítomnosťou, aby v nás pôsobil „mocnými činmi“  a bol pre nás všetkým, čo potrebujeme. 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345