Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

10. júl - Sebavedomé skutky a pokorná viera

Mnohí mi povedia v ten deň: ‚Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? (Mat.7:22)

Zamyslime sa nad rozdielom medzi srdcom "viery" a srdcom "skutkov". Srdce skutkov má uspokojenie z toho, že si zvyšuje vlastné sebavedomie, keď niečo dosiahne vlastnou silou. Pokúsi sa zdolať kolmú skalnú stenu, zoberie si na seba veľa pracovných povinností, bude riskovať život v boji, bude sa  namáhať pri maratónskom behu, bude celé týždne vykonávať náboženský pôst - to všetko pre vlastné uspokojenie z toho, že zdolal  výzvu silou vlastnej vôle a odolnosťou svojho tela.

Srdce s orientáciou na skutky môže ísť aj iným smerom a svoju lásku k nezávislosti, sebaurčeniu a sebazdokonaľovaniu vyjadriť tým, že sa vzbúri proti zdvorilosti, slušnosti a morálke. „A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné.“ (Gal 5:19 - 21). Ale je to tá istá sebaurčujúca, sebavyvyšujúca orientácia na skutky - či už je nemorálna, alebo bojuje proti nemorálnemu správaniu. Spoločným menovateľom týchto ľudí je sebaurčenie, sebestačnosť a sebavyvyšovanie. Vo všetkých týchto prípadoch je cieľom vlastné uspokojenie a orientácia na pôžitok z toho, že sme sebavedomí, agresívni, a ak je to možné, najlepší.

Srdce viery je úplne odlišné. Jeho túžby nie sú o nič menej silné, pretože hľadí do budúcnosti. Ale to, po čom túži, je byť čo najviac uspokojený z toho, čím je pre nás Boh v Ježišovi. Ak "skutky" túžia po uspokojení z pocitu, že prekonali prekážku, "viera" sa teší z pocitu, že  prekážku prekonal Boh. Skutky túžia po radosti z toho, že sú oslavované ako schopné, silné a múdre. Viera túži po radosti, že vidí Boha osláveného pre jeho schopnosti, silu, múdrosť a milosť.

Vo svojej náboženskej podobe sa srdce skutkov snaží o morálku, zdoláva  prekážky vlastným úsilím a svoje víťazstvo ponúka Bohu ako odmenu za jeho súhlas s jeho skutkami. Aj viera sa snaží o  morálku, ale považuje to len za príležitosť stať sa nástrojom Božej moci. Keď príde víťazstvo, viera sa teší, že všetka sláva a vďaka patrí Bohu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345