Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

9. júl - Šesť spôsobov, ako Ježiš bojoval s úzkosťou

Vzal so sebou Petra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zármutok a úzkosť.

(Mat.26:37)

Biblia nám poskytuje úžasný pohľad do Ježišovej duše v noci pred jeho ukrižovaním. Všimnime si to a  poučme sa z toho, ako Ježiš bojoval svoj strategický boj proti skľúčenosti alebo depresii:

  1. Vybral si niekoľko blízkych priateľov, aby boli s ním. "Vzal so sebou Petra a dvoch Zebedejových synov" (Mat. 26:37).
  2. Otvoril im svoju dušu. Povedal im: "Moja duša je veľmi zarmútená až na smrť" (Mat. 26: 38).
  3. Požiadal ich o príhovor a partnerstvo v svojom zápase. "Zostaňte tu a bdejte so mnou" (Mat.26:38).
  4. Vylieval svoje srdce pred Otcom na modlitbe. "Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich" (Mat. 26:39).
  5. Spočinul v dôvere v Božej zvrchovanej múdrosti. "Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty chceš" (Mat. 26:39).
  6. Upieral svoj pohľad na budúcu slávu, ako dokonávateľa našej viery, ktorá ho čakala na druhej strane kríža: „Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu.“ (Žid. 12:2).

Keď vám  život prinesie niečo, čo môže ohroziť vašu budúcnosť, spomeňte si na toto: Prvé zúfalé myšlienky vo vašom srdci, podobné tým, ktoré pociťoval Ježiš v Getsemane, nie sú hriechom. Nebezpečné je podľahnúť im. Vzdať sa. Nebojovať proti nim. Koreňom takejto  hriešnej kapitulácie je nevera - neschopnosť bojovať za vieru v budúcu milosť. Neschopnosť vážiť si všetko, čo nám Boh sľubuje v Ježišovi.

V Getsemane nám Ježiš ukázal  inú cestu. Nie bezbolestnú a nie pasívnu. Nasledujte jeho príklad. Nájdite si  dôveryhodných duchovných priateľov. Otvorte im svoje vnútro. Požiadajte ich, aby s vami bdeli a modlili sa. Vylievajte svoju dušu pred Otcom. Spočívajte v Božej zvrchovanej múdrosti. A upriamte svoj pohľad na radosť, ktorá vás čaká vďaka drahocenným Božím zasľúbeniam.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345