Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

5. júl - Svoju pomstu prenechaj Bohu

Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. (Rim.12:19)

Prečo je tento verš so zasľúbením  taký kľúčový pri prekonávaní nášho sklonu k zatrpknutosti a pomste? Dôvodom je, že toto zasľúbenie odpovedá na jeden z najsilnejších motívov, ktorý sa skrýva za hnevom – impulzom k pomste, ktorý nie je správny. Často je nám spôsobená krivda. Preto môžeme mať oprávnený dôvod, že by mala byť vykonaná spravodlivosť. Čo je na tom nesprávne, je pocit zatrpknutosti, kým sa krivda nenapraví. To by bola neodpustiteľná chyba.

Počas mojich študentských časov sme s Noël boli v malej skupine pre páry, ktoré sa začali stretať na pomerne hlbokej osobnej úrovni. Jedného večera sme diskutovali o odpustení a hneve. Jedna z mladých manželiek povedala, že nemôže a nechce odpustiť svojej matke niečo, čo jej urobila ako mladému dievčaťu. Rozprávali sme sa o niektorých biblických príkazoch a varovaniach týkajúcich sa neodpúšťajúceho ducha.

„A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi.“(Efez.4:32)

„Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia.“ (Mat. 6:15)

Ona však nechcela ustúpiť. Tak som ju varoval, že jej duša je v nebezpečenstve, ak bude pokračovať v takomto postoji neodpúšťajúcej zatrpknutosti. Ona však bola neoblomná a tvrdila, že svojej matke neodpustí.

Text v Rimanom 12:19 nám dáva prísľub, že odplata patrí Bohu, čo nám pomôže prekonať takéhoto smrtiaceho ducha pomsty a zatrpknutosti. Pavol tvrdí, že si môžeme byť istí, že všetky naše krivdy vyrieši Boh a že svoju vec môžeme zveriť do jeho rúk, pretože pomsta patrí Jemu. Aby nás motivoval k zabudnutiu na naše pomstychtivé túžby, dáva nám prísľub: "Ja odplatím, hovorí Pán."

Zasľúbenie, ktoré nás oslobodzuje od neodpúšťajúceho, zatrpknutého a pomstychtivého ducha, je prísľub, že Boh vyrovná naše účty. Urobí to spravodlivejšie, milosrdnejšie a dôkladnejšie, než by sme to kedy dokázali my. On potrestá každý hriech. Nič nebude zabudnuté.  Hriech bude potrestaný buď v Kristovi na kríži pre tých, ktorí činia pokánie a dôverujú mu, alebo v pekle pre tých, ktorí tak neurobia. Preto upustime od pomsty a nechajme priestor Bohu, aby vykonal svoje dielo.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345