Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

6. júl - Ako Kristus víťazil nad krivdami

Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. (1. Petra 2:23)

Proti nikomu inému nebolo spáchané toľko krívd, ako voči Ježišovi . Všetko nepriateľstvo voči nemu bolo neoprávnené. Nikdy nežil taký, kto by bol hodný väčšej úcty ako Ježiš; a nikto nebol viac zneuctený. Ak mal niekto právo hnevať sa, byť zatrpknutý a pomstychtivý, tak by to mohol byť Ježiš. Ako sa zachoval, keď mu jeho nepriatelia pľuli do tváre? Odpoveď nám dáva 1. List Petra 2:23: „Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi.“

Tento verš znamená, že Ježiš veril v budúcu milosť spravodlivého Božieho súdu.  Nepotreboval sa pomstiť za všetky potupy, ktoré vytrpel, pretože svoju vec zveril Bohu. Pomstu prenechal do Božích rukách a modlil sa za svojich nepriateľov: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia" (Luk. 23:34).

Peter nám dáva možnosť vidieť Ježišovu vieru, aby sme sa aj my naučili takto žiť. Povedal: „Veď na to ste boli povolaní; pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.“(1. Petra 2:21). Ak Kristus zvíťazil nad horkosťou a pomstou vierou v to, čo Boh, dobrý Sudca, prisľúbil urobiť, o čo viac by sme to mali robiť my, keďže máme oveľa menšie právo reptať, ak sa nami zle zaobchádza?

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345