Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

24. jún - Spokojnosť za každých okolností

Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvätený: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť aj trieť núdzu. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. (Filip.4:11-13)

Božie zabezpečenie budúcej milosti na každý deň umožňuje Pavlovi byť sýty aj hladný, mať dostatok aj trpieť, mať hojnosť aj mať nedostatok.

"Všetko môžem" skutočne znamená "všetko", nielen príjemné veci. "Všetko" znamená: "Skrze Krista môžem hladovať, trpieť a mať nedostatok." To stavia úžasné zasľúbenie z listu Filipanom 4:19 do správneho svetla: "Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša.“

Čo znamená "každá vaša potreba" vo Filip. 4:11-12? Znamená to "všetko, čo potrebujete k spokojnosti, ktorá oslavuje Boha". To môže zahŕňať aj časy hladu a núdze. Pavlova láska k Filipanom pramenila z jeho spokojnosti v Bohu a jeho spokojnosť pramenila z jeho viery v budúcu milosť neomylnej Božej starostlivosti, ktorá je postačujúca pre časy hojnosti aj pre časy nedostatku.

Je teda zrejmé, že žiadostivosť je presným opakom viery. Je to strata spokojnosti v Kristovi, keď začíname túžiť po iných veciach, aby sme uspokojili túžby svojho srdca, ktoré môže uspokojiť len prítomnosť samotného Boha. Bez pochýb boj proti žiadostivosti je bojom proti nevere v Boží prísľub, že On je všetkým, čo potrebujeme za každých okolností.

Je to jasne vyjadrené v liste Židom 13:5. Pozrite sa, ako autor obhajuje našu slobodu od lásky k peniazom - slobodu od žiadostivosti - slobodu spokojnosti v Bohu: "Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím.“ Viera v toto zasľúbenie - "Nikdy ťa neopustím" - láme moc nad každou túžbou, ktorá znevažuje Boha – nad každou žiadostivosťou.

Kedykoľvek pocítime v srdci čo i len najmenší vzostup žiadostivosti, musíme sa proti nej postaviť a bojovať s ňou zo všetkých síl zbraňami viery.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345