Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

23. jún - Viera si ctí toho, komu dôveruje

Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak, stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. (Rim.4:20)

Ach, ako túžim po tom, aby bol Boh oslávený v našom úsilí o svätosť a lásku. Boh však nie je oslávený, ak naše úsilie nie je posilnené vierou v jeho zasľúbenia. Boh, ktorý sa dokonale zjavil v Ježišovi Kristovi, ktorý „....bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie...“(Rim.4:25), je najviac oslávený vtedy, keď s radostnou istotou prijímame jeho zasľúbenia, pretože sú vykúpené krvou jeho Syna.

Boh je oslávený, keď v pokore prijímame svoju slabosť a zlyhanie a keď dôverujeme v jeho budúcu milosť. To je zmysel Listu Rimanom 4:20, kde Pavol opisuje Abrahámovu vieru: ".... „Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak, stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu.“ Boha, ako zvrchovane múdreho, mocného a dôveryhodného Stvoriteľa oslávime vierou v jeho zasľúbenia. Ak sa nenaučíme žiť vo viere v budúce Božie zasľúbenia, môžeme vykonávať tie najúžasnejšie náboženské úkony, ale nebudú slúžiť na Božiu slávu.

On je oslávený vtedy, keď sila k svätému životu prichádza prostredníctvom pokornej viery v budúcu milosť.

Martin Luther povedal: "[Viera] pristupuje s najväčšou úctou a vážnosťou k tomu, koho si ctí, pretože ho považuje za pravdivého a dôveryhodného." Darca , ktorý je dôveryhodný, je oslávený . Mojou veľkou túžbou je, aby sme sa naučili žiť pre Božiu slávu. Znamená to žiť vo viere v budúcu milosť, čo zasa znamená bojovať s neverou vo všetkých jej podobách.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345