Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

25. jún - Smrtiaca pasca zvaná žiadostivosť

Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. (1.Tim.6:9)

Žiadostivosť môže dušu navždy zahubiť v pekle. Dôvodom, prečo som si istý, že táto záhuba nie je nejaké dočasný finančný krach, ale konečná skaza v pekle, je to, o čom Pavol hovorí o tri verše neskôr v 1.Tim.6:12. Hovorí, že žiadostivosti sa treba brániť bojom viery. Potom dodáva: „chop sa večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami.“ To, čo je v stávke pri úteku pred žiadostivosťou a v boji za spokojnosť a vieru v budúcu milosť, je večný život.

Keď teda Pavol v 1.Tim. 6:9 hovorí, že túžba po bohatstve ponára ľudí do skazy, nehovorí, že chamtivosť môže pokaziť vaše manželstvo alebo podnikanie (čo určite môže!). Hovorí, že chamtivosť môže zničiť vašu večnosť. Alebo, ako sa píše v 1.Tim.6:10: „Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí,“ (doslova: "prebodli sa mnohými bolesťami"). Boh si v Biblii dal záležať na tom, aby nás láskyplne varoval, že modloslužobná žiadostivosť je bezvýchodisková situácia. Je to slepá ulica v tom najhoršom zmysle slova. Je to podvod a smrteľná pasca.

Nakoniec chcem zdôrazniť slovo z 1.Tim. 6,11: "Utekaj od týchto vecí." Keď to vidíte (v televíznej reklame, vo vianočnom katalógu, na internete, alebo keď vidíte, čo všetko nakúpil sused), utekajte pred tým tak, ako by ste utekali pred revúcim, vyhladovaným levom, ktorý utiekol zo zoologickej záhrady. "Chyťte sa večného života."

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345