Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

14. jún - Ako veľmi ťa Boh chce požehnať?

Hospodin, tvoj Boh, hojne požehná každé dielo tvojich rúk, plod tvojho života, plod tvojho dobytka a plodiny tvojej pôdy pre tvoje blaho. Hospodin sa bude z teba znova radovať, ako sa radoval z tvojich otcov, keď budeš poslúchať Hospodina, svojho Boha, zachovávať jeho príkazy a ustanovenia napísané v knihe tohto zákona, keď sa vrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou. (5.Mojž.30:9-10)

Boh nás chce rád požehnať. V Božom dobrodení je akási horlivosť. Nečaká, kým k nemu prídeme. Vyhľadáva nás, pretože má záľubu robiť nám dobre. Boh na nás nečaká, on nám ide v ústrety. To je vlastne doslovný preklad Žalmu 23:6: „Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života.“

Boh rád prejavuje svoje milosrdenstvo. Dovoľte mi to zopakovať. Boh rád prejavuje svoje milosrdenstvo. Túži konať dobro svojmu ľudu. Neváha, nie je nerozhodný ani neistý. Jeho hnev musí byť uvoľnený veľkou silou, ale jeho milosrdenstvo sa uvoľňuje veľmi ľahko. To mal na mysli Hospodin, keď zostúpil na vrch Sinaj a povedal Mojžišovi: „Hospodin, Hospodin, silný Boh ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy.“ (2.Mojž. 34:6,ROH). To mal na mysli aj v Jeremiášovi 9:24,  keď povedal: „Lebo ja som Hospodin, ktorý uskutočňuje milosrdenstvo, právo a spravodlivosť na zemi, veď v tom mám záľubu, znie výrok Hospodinov.“

Boh nikdy nie je podráždený ani nervózny. Nikdy sa ľahko nerozhnevá. Naopak, je nekonečne nadšený a ničím neobmedzený pri napĺňaní svojho potešenia. Pre nás je to ťažko pochopiteľné, pretože každý deň musíme spať, naša práca nás unavuje, nehovoriac o tom, ak sa nám nedarí. Naše emócie sa striedajú nahor a nadol. Jeden deň sme unudení a znechutení a druhý deň cítime optimizmus a nadšenie. Sme ako malé gejzíry, ktoré nevyspytateľne vystrekujú a prskajú. Ale Boh je ako veľký Niagarský vodopád - pozeráte sa na 186 000 ton vody, ktorá sa každú minútu rúti cez priepasť, a myslíte si: To určite nemôže pokračovať takou silou rok čo rok. A predsa to tak je. Takýto je Boh. Nikdy ho neunaví robiť nám dobre. Nikdy ho to neomrzí. Niagara jeho milosti nemá konca.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345