Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

13. jún - Kto zabil Ježiša?

Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? (Rim.8:32)

Jeden z mojich priateľov, ktorý bol pastorom v Illinois, pred niekoľkými rokmi kázal počas Veľkonočného týždňa skupine väzňov v štátnej väznici. V jednom bode svojho posolstva sa zastavil a spýtal sa mužov, či vedia, kto zabil Ježiša. Niektorí povedali, že to boli vojaci, niektorí, že to boli Židia. Iní povedali, že Pilát. Keď nastalo ticho, môj priateľ povedal: "Zabil ho jeho Otec."

To je to, čo hovorí prvá polovica verša Rimanom 8,32: Boh neušetril svojho vlastného Syna, ale vydal ho - na smrť. „A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili.“ (Skut.2:23). Prorok Izaiáš v 53.kapitole to vyjadruje ešte jasnejšie: „My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý... Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením.“ (Iz.53: 4,10).

Alebo ako sa píše v Liste Rimanom 3:25: „Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery.“  Tak ako Abrahám zdvihol nôž na svojho syna Izáka, ale potom ho ušetril, pretože v húštine bol baran, tak Boh Otec zdvihol nôž na svojho vlastného Syna, Ježiša - ale neušetril ho, pretože on bol baran, on bol zástupnou obeťou.

Boh neušetril svojho vlastného Syna, pretože to bol jediný spôsob, ako nás mohol ušetriť a stále bol spravodlivým a svätým Bohom. Vina za naše previnenia, trest za naše neprávosti, prekliatie nášho hriechu by nás nevyhnutne priviedli do záhuby pekla. Boh však neušetril svojho vlastného Syna; vydal ho, aby bol prebodnutý pre naše previnenia, rozdrvený pre naše neprávosti a ukrižovaný pre naše hriechy.

Tento verš - Rimanom 8:32 - je pre mňa najvzácnejším veršom v Biblii, pretože základom všeobjímajúceho prísľubu budúcej Božej milosti je, že Boží Syn niesol na svojom tele všetok môj trest, všetku moju vinu, všetko moje odsúdenie, aby som mohol stáť pred veľkým a svätým Bohom s odpustenými hriechmi, zmierený, ospravedlnený, prijatý a ako príjemca nevýslovných prísľubov radosti  na večné veky po jeho pravici.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345