Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

8. jún - Oslavujte Boha svojím telom

Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. (1Kor.6:20)

„Uctievanie“ je výraz, ktorý používame na popis všetkých činov srdca, mysle a tela, ktorými úmyselne vyjadrujeme nekonečnú Božiu hodnotu. Na to sme boli stvorení. Môže to byť spievanie na pobožnosti, môže to byť aj zametanie podlahy v kuchyni. Nemyslime iba na pobožnosť, keď premýšľame o uctievaní. To by bolo obmedzením, ktoré nie je uvedené v Biblii. Celý náš život má byť uctievaním.

Vezmite si napríklad raňajky alebo obed. Prvý list Korinťanom 10:31 hovorí: „Či už jete, pijete, alebo čokoľvek robíte, robte všetko na Božiu slávu.“ Jedlo a pitie patrí medzi najzákladnejšie činnosti. Čo môže byť prirodzenejšie alebo obyčajnejšie ako jesť a piť? A Pavol hovorí, aby všetko to bolo uctievaním. Alebo mať sex. Pavol hovorí, že smilstvo je opakom  uctievania. „Vyhýbajte sa smilstvu! Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.“ (1.Kor.6: 18–20)

To znamená, že Boha máme uctievať svojím telom rovnako, ako so svojou sexualitou.

Alebo si vezmime smrť ako posledný príklad. Smrť zažijeme na našich telách. V skutočnosti to bude posledný skutok tela na tejto zemi. Naše telo sa s nami lúči. Ako máme uctievať Boha pri tom poslednom skutku tela? Odpoveď vidíme v liste Filipanom 1: 20–21. „Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahanbený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele, či životom, alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk.“ Pavol hovorí, že jeho nádejou je, aby Kristus bol oslávený  aj smrťou jeho tela. Potom dodáva: „Pre mňa je . . . zomrieť zisk.“ Vyjadrujeme tým nekonečnú hodnotu Krista v umieraní ako zisku zo smrti.

Máme telo. Ale nie je naše. „Boli ste draho kúpení. Oslavujte teda Boha  svojím telom.“

Vždy sa nachádzame v chráme. Preto ho vždy uctievajme!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345