Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

7. jún - Žijeme vierou

Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. (Gal.2:20)

Viera je predpokladom  budúcej  Božej milosti. Je súčasťou slobody a dostatočnosti milosti. Upriamuje našu pozornosť na slávnu Božiu dôveryhodnosť. Jedným z dôležitých dôsledkov tohto tvrdenia je, že viera, ktorá ospravedlňuje, a viera, ktorá posväcuje, nie sú dve rôzne druhy viery. „Posvätiť“  znamená urobiť svätým, alebo sa premeniť na Kristovu podobu. Posvätenie sa uskutočňuje z milosti. Preto je posvätenie tiež aktom viery. Keďže viera je činná v našom duchu, ktorá je daná a prijímaná z milosti, prijímame ňou zároveň moc k poslušnosti. A milosť nás chráni pred tým, aby sme sa chválili sami sebou.

Pavol stotožňuje vieru a posvätenie v liste Galaťanom 2:20 („Žijem - posvätený život - vo viere“). Posvätenie sa deje Duchom skrze vieru , čo je ďalší spôsob, ako povedať, že je to z milosti skrze vieru. Duch je „Duch milosti“ (Hebr.10:29). Boh nás robí svätými svojím Duchom; ale Duch v nás pôsobí skrze vieru v evanjelium.

Dôvod, prečo viera, ktorá ospravedlňuje je tiež viera, ktorá posväcuje je ten, že tak ospravedlnenie, ako aj posvätenie sú dielom zvrchovanej Božej milosti. A viera súvisí s milosťou. Ospravedlnenie a posvätenie nie sú tým istým druhom práce (ospravedlnenie je pripísanie spravodlivosti; posvätenie je udelenie spravodlivosti), ale obe sú dielom milosti. Posvätenie a ospravedlnenie sú „milosť za milosťou“. „Z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou.“ (Ján 1:16).

Ľudským dôsledkom slobodnej Božej milosti je viera. Ak ospravedlnenie aj posvätenie sú dielami milosti, je prirodzené, že obidva sú dané skrze vieru.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345