Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

9. jún - Modlitba je pre hriešnikov

Pane, nauč nás modliť sa. (Luk.11:1)

Boh odpovedá na modlitby hriešnikov, nie dokonalých ľudí. Aj tvoja modlitba môže byť neúčinná, ak si to neuvedomíš a nesústredíš sa na kríž. Mohol by som na to poukázať z mnohých starozákonných textov, kde Boh počuje volanie svojho hriešneho ľudu, ktorí sa dostali do problémov kvôli ich hriechom a volajú po oslobodení z nich (napríklad Žalm 38: 4, 15; 40: 12– 13; 107: 11–13). Ukážme si to u Lukáša 11 - dvoma spôsobmi:

V tejto verzii Pánovej modlitby (Luk.11: 2–4) Ježiš hovorí: „Keď sa modlíš, hovor...“ A potom  verš 4 obsahuje túto prosbu: „a odpusť nám naše viny. “ Takže ak spojíme začiatok modlitby so stredom, tak to bude znieť: „Keď sa modlíte, hovorte...odpusť nám naše viny.“

Rozumiem tomu tak, že by to malo byť súčasťou našej modlitby, rovnako ako: „Posväť sa tvoje meno.“ Znamená to, že Ježiš predpokladá, že o odpustenie musíme prosiť pri každej modlitbe. Inými slovami, sme vždy hriešni. Nič, čo robíme, nie je dokonalé. Ako povedal Martin Luther na smrteľnej posteli: „Sme žobráci. Je to pravda.“ Aj keď sme modlitbou dosiahli určitú mieru poslušnosti, vždy všetci prichádzame k Pánovi ako hriešnici. A Boh sa neodvracia od modlitby hriešnikov, keď sa takto modlia.

Druhé miesto, kde to môžeme vidieť, je v Lukášovi 11:13: „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ Ježiš nazýva svojich učeníkov „zlými“. Sú to silné slová. Nechcel tým povedať, že neboli jeho priateľmi. Nechcel tým povedať, že na ich modlitby nebude odpovedať. Myslel tým, že kým tento padlý vek bude trvať, aj jeho vlastní učeníci budú mať sklon k robeniu zlého, ktoré každého znečisťuje, ale nebráni im v tom, aby konali dobro, ak sa spoliehajú na jeho milosť a moc.

Sme súčasne zlí a vykúpení. Silou Ducha Svätého postupne prekonávame zlo nás. Ale naša pôvodná skazenosť nie je odstránená naším obrátením. Sme hriešnici a žobráci. Ak spoznáme svoj hriech, zriekneme sa ho, bojujeme s ním a upierame svoj pohľad na Kristov kríž ako našu nádej, potom nás Boh vypočuje a odpovie na naše modlitby.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345